Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  OBRÓT DEWIZOWY

  Ustawowa definicja obrotu dewizowego, zawarta w art.2 pkt 4 ustawy Prawo dewizowe, wskazuje na bardzo szeroki obszar regulacji.

  Obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju.

  O tym, że jest to obrót dewizowy, decyduje przedmiot obrotu, którym są wartości...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości dewizowe

  Mówiąc o wartościach dewizowych należy najpierw wspomnieć o krajowych środkach płatniczych, którymi są waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej, np. weksel, czek, itp..

  Walutą polską są znaki pieniężne (banknoty i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Nierezydenci z krajów trzecich

  - Osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich;

  Nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Nierezydenci

  a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

  Nierezydentami są również znajdujące się za granicą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Rezydenci

  - Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

  Rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo dewizowe - źródła, zakres regulacji

  Źródłem prawa dewizowego jest ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r., która określa obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju, a także działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży.

  Ustawa ta...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ BANKU

  W przypadku podjęcia przez KNB decyzji w sprawie likwidacji banku zarząd nad majątkiem likwidowanego banku obejmuje powołany przez KNB likwidator, na którego przechodzą uprawnienia zastrzeżone w ustawie i statucie dla organów banku. Likwidator reprezentuje bank w likwidacji w sądzie i poza sądem.

  Z dniem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEJĘCIE BANKU

  Decyzję o przejęciu banku przez inny bank lub o likwidacji banku KNB może podjąć również w innym terminie jeżeli wystąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE W BANKU

  Powinno być podjęte w razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności. W przypadku zaistnienia takich przesłanek zarząd banku zawiadamia KNB oraz przedstawia jej program postępowania naprawczego, zapewniając jego realizację.

  Program...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANK KRAJOWY

  To bank mający siedzibę na terenie RP.

  Oddział banku krajowego to jednostka organizacyjna banku krajowego wykonująca w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu. Wszystkie jednostki organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 166

  praca w formacie txt

Do góry