Administracja /1 180 prac/

  • Ocena brak

    Urząd wojewódzki

    Charakterystyka

    Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. Zakres jego zadań, a tym samym granice jego działalności uchwałodawczej sprecyzowano w art. 41 ust. 2 u.sam.woj., w myśl którego do zadań tych należy w szczególności:

    wykonywanie uchwał sejmiku województwa, gospodarowanie...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /4 822

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Starostwo powiatowe

    Charakterystyka

    Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, którą powołuje się w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. Pojęcie powiatu obejmuje nie tylko podmiot samorządu powiatowego, którym jest lokalna wspólnota samorządowa, ale również...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /5 155

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Instytucje parabankowe w Polsce i wybranych krajach Europy

    Instytucje parabankowe działają na rynku pośrednictwa finansowego, nie posiadając licencji bankowej, na mocy odrębnych przepisów. Najbardziej znane to Szkolne Kasy Oszczędnościowe (SKO) oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK). Tych ostatnich jest już ok. 500 i skupiają prawie 350 tys...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /596

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Główne założenia Unii walutowej

    Euro (€ ) jest walutą Europejskiej Unii Walutowej. Stała się ona pełnoprawnym środkiem płatniczym w chwili powstania Europ. Unii Walutowej a więc 01.01.1999r. zastępując przy tym ECU w stosunku 1:1.

    Wspólna waluta oznacza, że kraje strefy € zdecydowały się zrezygnować z części suwerenności...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /7 859

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kontrola dewizowa wykonywana przez NBP

    Kontrolę nad działalnością dewizową sprawuję przede wszystkim NBP, jednak uprawnienia w tym zakresie przysługują również organom celnym i Straży Granicznej oraz bankom. Ogólną kontrolę dewizową sprawuje też min. wł do spraw finansów.Brak jest w ustawie wyraźnie uregulowanej kontroli...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /9 694

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podstawowe obowiązki związane z obrotem dewizowym

    Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartościdewizowych lub krajowych środków płatniczych:

                                    Art. 18.

    1. Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwa są obowiązani  zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży ...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /14 697

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ZAKRES PODMIOTOWY ZEZWOLENIA DEWIZOWEGO

    Obowiązuje tu tzw. reguła jednokrotnego zezwolenia. Oznacza to, że jeśli dane zezwolenie ma moc prawną, to ta moc prawna zezwolenia zarówno ogólnego jak i indywidualnego rozciąga się na wszystkich uczestników w danych czynnościach obrotu dewizowego, na które zostały udzielone!!Jeżeli jeden podmiot posiada...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 938

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    INDYWIDUALNE I OGÓLNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

    Ogólne zezwolenie dewizowe jest aktem generalnym, czyli jest wprowadzone dla pewnej grupy podmiotów, czy też dla pewnego rodzaju czynności, które spełniają określone warunki!

    Są one wydawane w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasiągnięciu opinii Prezesa...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 889

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zasada swobody dewizowej i jej ograniczenia

    Zasada swobody dewizowej wyrażona została w art. 3 ust. Prawo dewizowe.

    W prawie dewizowym obowiązuje zasada, że wszystko, co nie jest wyraźnie zabronione w ust. jest dozwolone!!

    Ograniczenia zasady swobody dewizowej przyjmują 2 formy, tzn. mogą mieć charakter:zakazów prawnych- gdy zabronione jest...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /14 911

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    OBRÓT WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI

    0brotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodowa dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 116

    praca w formacie txt

Do góry