Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Narodziny prawa administracyjnego

  Feudalizm aż do XVIII w cechowała administracja o niewielkim zakresie. W XVIII w organizacja i działalność prawa były w dużej mierze regulowane przez prawo. Dopiero w XIX w działalność administracji została poddana prawu,prawo to miało wiązać dwustronnie państwo i obywatela urzeczywistniając zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy władzy ustawodawczej w Konstytucji 3 Maja

  Sejm Wielki 3 V 1791 wydał konstytucję w której uznał zwierzchnictwo narodu i dokonał podziału władzy(ustaw i wyk). Według konstytucji to:

  -Sejm naczelny organ władzy ustawodawczej, ma pełnię inicjatywy ustawodawczej ,sprawuje nadzór i kontrolę nad rządem, ma prawo pociągać ministrów do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja króla i organy administracji Rzeczpospolitej szlacheckiej w dobie Sejmu Wielkiego

  Ograniczać władzę króla (szlachta, magnateria)-był elekcyjny wybór króla, królowi można było wypowiedzieć posłuszeństwa, władzę ustawodawczą sprawował wespół z sejmem, król był naczelnym wodzem ale w praktyce ograniczanym przez hetmanów. Sejm Wielki zniósł konflikt między królem a Rzeczpospolitą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja monarchy w ustroju absolutnej Francji

  W absolutnej Francji monarcha miał pełną i całkowitą władze.

  Król stanowił prawo, ale sam był ponad prawem.

  Monarchia absolutna była państwem policyjnym, gdyż na mocy decyzji króla każdy poddany mógł być aresztowany bez wyroku sądu.

  Teoretycznie król miał nieograniczona władzę. Jednak musiał...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameralistyka i nauka policji

  KAMERALISTYKA=> doktryna rozwijająca się na przełomie XVII/XVIII w. nazwa pochodzi od `kamera`- skarb.

  Była to nauka o najskuteczniejszym zapełnianiu skarbu państwowego.

  POLICYSTYKA=> w XVIII w. policja oznaczała to, co my dzisiaj rozumiemy pod pojęciem administracji. Nazwa pochodzi od greckiego `polis`-...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarcze i polityczne założenia fizjokratyzmu

  W XVIII w. pojawiła się we Francji nowa doktryna dotycząca roli państwa w gospodarce.

  Fizjokratyzm przyczynił się później do rozwoju liberalizmu gospodarczego i politycznego.

  Pojawiła się koncepcja triady- wojsko, policja, sądy.

  Głównym działem gospodarki według fizjokratów było rolnictwo i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Republiki oświecone”

  W XVIII wieku pod pojęciem republiki rozumiano kraj, w którym społeczeństwo ma realny wpływ na rządy w państwie.

  Były to np.: USA, Zjednoczone Prowincje Niderlandów, Szwajcaria, Anglia, Szwecja, Rzeczpospolita Szlachecka.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka ustrojowa monarchii absolutnej

  Klasycznym przykładem monarchii absolutnej jest Francja.

  Cechą charakterystyczną m. absolutnej było to, że panujący miał pełną i całkowitą władzę nad państwem.

  Wkrótce po tym jak stany generalne ustaliły stałe podatki, we Francji doszło do załamania się monarchii francuskiej. Potem miały...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji w aspekcie historycznym

  Administracja (organizować, zarządzać)

  Definicja w ujęciu negatywnym:

  To ta działalność państwa, która nie jest ani sądownictwem ani ustawodawstwem.

  W ujęciu pozytywnym

  Wykonywanie przez organy państwa decyzji politycznych

  Poza tym za administracje uważało...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne monarchii stanowej w Polsce

  Publiczno-prawny charakter państwa

  Symbolem państwowości stały się regalia

  3 organy spełniające rolę parlamentu:

  1=> wiece lub zjazdy zwoływane doraźnie

  2=> sejm walny zwoływany doraźnie

  3=> sejmiki szlacheckie kształtujące się na przełomie XIV/XV w.

  Wiodąca zasada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt

Do góry