Administracja /1 180 prac/

  • Ocena brak

    Adwokat - kompetencje i adwokatura

    Zawód adwokata polega na tym, aby świadczyć pomoc prawną, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /6 816

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prawne formy działania administracji publicznej

    1. Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej

    Organy administracji publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działań, ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwości...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /3 780

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kompetencje KRS

    Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym; składa się z 25 członków:

    Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skład KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji),

    jednej osoby powołanej przez Prezydenta...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /2 249

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości RP

    Przez naczelne zasady konstytucji rozumiemy normy prawne w nich zawarte, w których szczególna doniosłość wyraża się w tym że:

    kształtują inne normy konstytucyjne

    wyrażają podstawowe wartości akceptowane przez orzecznictwo i doktrynę.

    I ZASADA REBUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU - jest to forma ustrojowa...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /8 065

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie organów administracji publicznej i ich podział

    Organy administracji publicznej

    Zasadniczą jednostką składową administracji w sensie podmiotowym jest organ administracji – człowiek (lub grupa ludzi w organie kolegialnym) znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, powołany w celu realizacji norm prawa...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /4 793

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym

    Wojewoda jest organem nadzoru nad organami samorządu gminy, powiatu, województwa. Przedmiotem nadzoru jest działalność samorządu polegająca na realizacji:

    Zadań własnych samorządu.

    Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

    Ad a) W sprawach własnych nadzór ma się ograniczyć do...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /558

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zarząd województwa, skład i tryb jego wyboru

    Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.

    W skład zarządu województwa liczącego 5 osób wchodzi:

    Marszałek województwa jako jego przewodniczący

    Wiceprzewodniczący ( nie więcej niż dwóch)

    Pozostali członkowie

    Sejmik województwa wybiera ze swego grona Marszałka...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /820

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pozycja, skład i struktura sejmiku

    Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku wchodzą: radni - wybierani w wyborach bezpośrednich. Sejmik województwa ze swego grona wybiera przewodniczącego sejmiku bezwzględną większością w głosowaniu tajnym i...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /714

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jakie ogólne zadania realizuje samorząd województwa?

    1. Zadania publiczne ( edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony środowiska; kultury i ochrony jej dóbr; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; Zagospodarowania przestrzennego; Ochrony środowiska; Gospodarki wodnej; Dróg publicznych i transportu;...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /645

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest województwo?

    Województwo to regionalna wspólnota samorządowa - regionalna, którą tworzą mieszkańcy województwa z mocy prawa i zarazem jest największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego państwa działająca w celu wykonywania administracji publicznej.

    Ma osobowość prawną, samodzielność woj. podlega...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /580

    praca w formacie txt

Do góry