Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Administracja publiczna a finanse publiczne

  Finanse publiczne istnieją w administracji publicznej dlatego, że mechanizm rynkowy nie rozwiązuje wszystkiego, nie można wszystkiego scedować na prywatne firmy. Świadczeniami takimi musi się zająć administracja publiczna.

  Administracja publiczna nie przynosi dochodów. Pieniądze otrzymuje ona z systemu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /7 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna a prawo

  Administrację określa się jako dobrą, sprawną, skuteczną, przejrzystą dla ludzi, merytoryczną lub zajebistą.

  W prawie pozytywnym dobrą administrację określa się jako:

  szybką

  obiektywną

  praworządną

  Zasada szybkości jest określona w Kodeksie Postępowania Administracyjnego –...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /4 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityczne a administracja publiczna

  Dwa sposoby rozumienia polskiego słowa polityka:

  ang. policy – obszar zarządzania sprawami publicznymi, działalność państwa i jego struktur organizacyjnych zmierzających do realizacji wytyczonych celów oraz wykonywania przypisanych państwu zadań i kompetencji. Pierwszym celem tej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, przedmiot, funkcje, podsystemy administracji publicznej

  Samo słowo administracja pochodzi z łaciny od słów ministrare – służyć i administro – kierować. Do pojęcia administracji można podchodzić i definiować je na wiele sposobów:

  Podejście statyczne: administracja jest systemem organów powołanych do realizowania zadań publicznych w prawnie określonych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania kuratorów społecznych

  Art. 84. 1. Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto:

  1) odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1-3,

  2) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej,

  3) złożył...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /4 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania kuratorów sądowych

  Kurator sądowy jest to przedstawiciel osoby, która potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw. Przedstawiciel ten jest wyznaczony przez właściwy organ państwa czyli przez sąd. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres uprawnień Policji

  W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.

  2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /11 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokuratura jej organizacje wewnętrzne i kompetencje

  Prokuratura - urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /6 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komornik Sądowy

  Kandydat na komornika musi bezwzględnie posiadać wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne. Wymóg ten spowodował, iż zawód komornika wpisał się na listę zawodów prawniczych. Objęcie stanowiska komornika poprzedzone musi być odbyciem dwuletniej aplikacji zakończonej zdaniem egzaminu. Od wymogu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notariusz i nadzór nad notariatem

  Notariusz – mianowany prawnik notariatu upoważniony m.in. do sporządzania aktów notarialnych, uwierzytelniania testamentów, protestów weksli czeków, umów między spółkami, odpisów różnych dokumentów oraz innych czynności. Pobiera on za swoje czynności taksę notarialną, opłatę, która jest uzależniona od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /6 211

  praca w formacie txt

Do góry