Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Adm. osób fizycznych

  Obywatelstwo - szczególny rodzaj więzi prawnej os. fiz. z państwem, skutkujący podleganie zwierzchnictwu tego państwa, a z drugiej strony korzystanie z praw i wolności oraz opieki dyplomatycznej swego państwa, gdy jest na terenie innego.

  Obywatelstwo - nabycie go wg zasady krwi, dziecko otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo wyższe

  Tworzenie uczelni - państwowe szkoły wyższe (zakłady państw.) mogą być tworzone, znoszone, łączone i przekształcane w drodze ustawy, która określa: siedzibę, nazwę uczelni, ogólny kierunek działania oraz centr. org. adm. państw. sprawujący nadzór nad nią. Wszystkie szkoły wyższe z mocy prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adm. oświaty, nauki, kultury i sportu

  Istotą zagadnienia oświaty jest realizacja konstytucyjnego prawa do nauki. Prawo to jest realizowane przez szkolnictwo (powszechne i obowiązkowe szkoły podstawowe i upowszechniane szkoły średnie), pomoc w podnoszeniu kwalifikacji osób już pracujących, pomoc dla uczących się (stypendia). System oświaty...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adm. zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych

  Na czele adm. zdrowia i opieki społ. stoi Min. Zdrowia i Opieki Społ., do jego zadań należy: ochrona zdrowia i rehabilitacja ludności, organizowanie służby zdrowia, krwiodawstwa, opracowywanie form zapobiegania chorobom i urazom w związku z pracą, nadzór nad poziomem świadczeń profilaktyczno-leczniczych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adm. komunikacji i łączności lądowej, morskiej, powietrznej, łączności

  Komunikację lądową regulują przepisy: pr. o drogach publ., o ruchu drogowym, o transporcie drogowym i spedycji krajowej, o kolejach. Ustawa o drogach publ. wyróżnia drogi: krajowe, wojewódzkie, gminne, lokalne miejskie, drogi zakładowe. Drogi ze względu na dostępność dzielą się na: ogólnodostępne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja gospodarki i finansów

  Obecnie u podstaw leżą trzy zasady polityki gospodarczej:

  - zrównoważenia sektora prywatnego i państwowego,

  - wolności gospodarczej,

  - prywatyzacji, wskazuje kierunek przemian własnościowych.

  Działalność ewidencyjna i koncesyjna. Ewidencji podlega os. fiz. i jednostka org. nie mająca os. pr., która...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja wymiaru sprawiedliwości

  Minister Sprawiedliwości - sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością adm. sądów powszechnych (informuje o tym Prezydenta i Krajową Radę Sądownictwa). Urzędem Min. Spr. jest ministerstwo, któremu statut nadaje R.M. Komórki organ. ministerstwa to m.in.: Departament Prokuratury, Prawny, Kadr i Szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja spraw zagranicznych

  Prezydent - sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw.

  Minister Spraw Zagranicznych -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja obrony narodowej

  Dot. organizowania bezpośredniej i praktycznej realizacji zadań w dziedzinie wojskowej.

  Prezydent RP - najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, w czasie wojny mianuje i zwalnia Naczelnego Wodza. W razie zagrożenia zew. państwa Prezydent może wprowadzić stan wojenny na części teryt. lub całości państwa, a...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /4 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podmioty wykonujące zadania z zakresu adm. bezp. i porządku publ.

  Org. celne - ważny instrument w ręku państwa. Centralnym org. adm. państw. w sprawach celnych jest Prezes Głównego Urzędu Ceł. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa R.M. na wniosek Min. Współ. z Zagr. Minister ten nadaje statut określający organizację GUC. Funkcje organu:

  - kontrola celna obrotu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt

Do góry