Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Decentralizacja administracji - zagadnienia ogólne

  Obóz liberalizmu politycznego starał się zwalczać system administracji opartej na scentralizowanej administracji biurokratycznej. Niektórzy dziewiętnastowieczni liberałowie głosili nawet, że centralizacja i tak przez nich wielbiona wolność osobi- * sta stanowią przeciwieństwa, których...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądownictwo administracyjne - kwestie szczegółowe

  Instytucje sądowoadministracyjne wiciu krajów dość istotnie różniły się od niebie. Podstawowe różnice da łyby się sprowadzić poza omówioną już różnicą w łypie sądów administracyjnych: powszechnych bądź szczególnych - do dwóch Kwestii: właściwości sądów ndmlnistrneyjnych i ich...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /10 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terytorialna w Anglii w XIX wieku

  Przeobrażenia administracji terytorialnej w krajach, które do XIX w. nie W prowadziły biurokratycznego centralizmu, a więc zwłaszcza w krajach anglosaskich, polegały przede wszystkim na unowocześnieniu instytucji samorządowych przez dostosowanie ich do ogólnych wymogów konstytucjonalizmu. Zasa-[ (lit...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy zewnętrznej kontroli administracji

  Omówienie problematyki sądownictwa administracyjnego prowadzi do przedstawienia innych postaci zewnętrznej kontroli administracji - zewnętrznej, (O znaczy w pewnym stopniu od administracji niezależnej.

  Kontrola w ścisłym znaczeniu - to obserwowanie określonych zjawisk, illliilizowanie ich charakteru i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji centralnej

  Przełom XVIII i XIX w. był, o czym wspomniano [18], okresem głębokich form administracji centralnej w wielu krajach. W 1791 r. dokonano we Francji systematycznego i wyczerpującego podziału zadań między resorty administracji. Do tej pory nie l«V I" tu, jak wiemy, ministra spraw wewnętrznych [8]. W 1791...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb działania administracji centralnej - kolegialność a jednoosobowość

  W Szwecji jednak nic się w systemie rozdziału rządu i administracji nioa zmieniło. Wprawdzie w 1841 r. dokonano tam resortowego podziału zadań pomiędzy członków Rady Stanu, jednakże podział ten odnosił się wyłącznie Na początku XIX w. na ogół wprowadzano w administracji centralnej jeszi cze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialno - administracyjny

  Przełom XVIII i XIX w. przyniósł również przeobrażenia podziału teryto-Hiilno administracyjnego w wielu krajach. Wzorów w tym zakresie dostarczyła, )nl( w tylu innych dziedzinach, Francja.

  W 1790 r. dokonano we Francji nowego podziału terytorium kraju. Najwyż-(pyiiii jednostkami podziału stały się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /17 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególne problemy administracji na ziemiach polskich w dobie porozbiorowej

  Gdy w XIX w. kształtowały się klasyczne instytucje administracji, a tym inmym utrwalone zostały podstawy administracji współczesnej, Polska pozbawiona była samodzielnego bytu państwowego. Z punktu widzenia historii instytucji politycznych i administracyjnych czasy zaborów, czyli lata 1772/1795— IU18...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczno - ustrojowe podstawy kształtowania klasycznej administracji XIX wieku

  Polityczno-ustrojowymi podstawami klasycznej administracji XIX w. był) przede wszystkim: autokratyzm i liberalizm. Autokratyzin, czyli system rządów jednostki, stanowił punkt wyjścia rozwoju administracji typu burżuazyjnego w krajach pruskiej drogi do kapitalizmu. Reformy administracyjne, które...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w ujęciu doktryn XIX wieku

  Wiek XIX bywa nazywany wiekiem liberalizmu. Dość powszechnie sądzi się, że zrodzone w XVIII stuleciu hasło laissez faire, laissez passer [7] doczekała się w XIX w. realizacji, wskutek czego stulecie to stanowiło czas znikomej „twórczej” aktywności administracji, w przeciwieństwie zarówno do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /15 512

  praca w formacie txt

Do góry