Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli

  Wynika z art. 7. Ma na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Wiąże się z nią dylemat celowości i praworządności. Celowość nie może stanowić powodu naruszania prawa. Podstawą działania administracji publicznej jest przepis, a nie wzgląd na interes społeczny, nie ma wyjątków od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada legalności

  Wynika z art. 6 stanowiącego, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa /niektórzy mówią o dwóch zasadach: legalności i praworządności/.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter i znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego

  Stanowią art. 6-16, czyli rozdział 2 działu I kodeksu, są one obowiązującymi normami, a nie tylko zaleceniami. Ustalają wytyczne działania organów stosujących kpa zarówno w postępowaniu jurydykacyjnym we wszystkich stadiach przed I i II instancją oraz w postępowaniu skargowym. Zasady powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączenia spod przepisów kodeksu prawa adm.

  Kpa nie stosuje się /nie obowiązuje/ wobec:

  postępowań w sprawach karno-skarbowych,

  spraw uregulowanych w ustawie z 29.08.97-Ordynacja podatkowa z pewnymi wyjątkami,

  spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych /chyba, że przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres stosowania przepisów kpa w sprawach skarg i wniosków

  Zakres stosowania przepisów kpa o skargach i wnioskach jest znacznie szerszy niż przepisów o postępowaniu jurysdykcyjnym. Wynika to z przyczyn:

  krąg podmiotów zobowiązanych stosować przepisy jest szerszy,

  przepisy kpa o skargach i wnioskach mają zastosowanie w postępowaniach wyłączonych z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania kpa w postępowaniu jurysdykcyjnym

  Prowadzić je mogą:

  w imieniu wojewody bądź starosty kierownicy służb; straży; inspekcji,

  organy państwowe np. prezesi sądów, zakłady publiczne /ZUS/, inaczej mówiąc organy administracji rządowej /zespolonej i niezespolonej/ oraz samorządu terytorialnego,

  inne podmioty pełniące...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja postępowania administracyjnego w Polsce

  Do I wojny światowej i kilka lat po niej obowiązywały ustawy zaborców, które dotyczyły niewielkich części postępowania administracyjnego. Pierwsza kodyfikacja to 1928 rok i trzy rozporządzenia:

  o postępowaniu administracyjnym /obowiązywał do 1960 roku/,

  o postępowaniu przymusowym w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki:

  a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne;

  b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości;

  c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;

  d)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary

  Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:

  a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat;

  b) ograniczenia wolności;

  c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;

  Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kary i środki karne

  Kara jest to środek przymusu państwowego, stosowany przez sądy wobec sprawców przestępstwa i polegający na sprawdzeniu pewnej dolegliwości.

  Kary wymierzają także niektóre organy wymiaru sprawiedliwości (np. kolegia do spraw wykroczeń). Kara jest zawsze wyrazem społecznego potępienia przestępcy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Marcel Dodano /18.08.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt

Do góry