Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Organy prowadzące postępowanie administracyjne

  A) Organy administracji rządowej: terenowe /organy administracji zespolonej np. wojewodowie i niezespolonej np. dyrektor urzędu celnego/ i centralne,

  B) Organy samorządu terytorialnego.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych

  Zawarta w art. 16 § 2, wprowadzona w 1980, dla jej realizacji powstał NSA /od 1990 kontroluje on legalność/. Od 1995 NSA jest właściwy dla wszystkich decyzji administracyjnych z wyjątkiem art. 19 ustawy o NSA. Działanie NSA:

  uchyla niezgodną z prawem decyzję i odsyła do organu administracji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada trwałości decyzji administracyjnych

  Dotyczy jej art. 16 § 1. Celem tej zasady jest ochrona praw nabytych przez strony na mocy decyzji ostatecznych. Poprzez decyzję ostateczną rozumieć należy:

  decyzję wydaną przez organ I instancji bez odwołania w określonym terminie;

  decyzję wydaną przez organ odwoławczy;

  decyzję wydaną...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego

  Wynika z art. 15 kpa, stała się zasadą ogólną w 1980 w skutek uchylenia art. 57ustawy z 1958 /wcześniej nie było dwuinstancyjności/. Od tego momentu przysługiwało odwołanie od decyzji wojewody w I instancji do ministra, gdy on był I instancją można było wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pisemności

  Wymaga, aby sprawa załatwiana była w formie pisemnej. Ustnie można, gdy przemawia za tym interes strony i nie zabrania przepis /ustalenia przybierają np. postać protokołu/. Zasada ta ma sprzyjać pewności i jasności stosunków prawnych.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada ugodowego załatwiania spraw

  Po raz pierwszy wprowadzona do kpa w 1980 roku. Aktualnie dotyczy jej art.. 13 kpa. W kodeksie kwestie ugody to art. 114-122, jej zawarcie może nastąpić pod dwoma warunkami:

  1)gdy w sporze administracyjnym uczestniczą strony o spornych interesach;

  2)organ prowadzący postępowanie powinien nakłaniać strony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada szybkości i prostoty postępowania adm.

  Dotyczy tego art. 12 kpa. Zasada ta wnioskuje, aby w celu załatwienia sprawy organy administracji podejmowały szybkie i wnikliwe działania poprzez najprostsze dostępne środki. Sprawy bez dowodów, wyjaśnień, informacji powinny być załatwiane niezwłocznie. Szybkość nie może wpłynąć na odstępstwa od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada przekonania

  W celu uniknięciu stosowania przymusu organy administracyjne wyjaśniają stronom jakimi przesłankami się kierowały w sprawie. Zasada przekonywania realizowana jest przez instytucję kpa, której przejawem jest np. uzasadnienie decyzji. Dokument taki ma ułatwić stronom zrozumienie przesłanek faktycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym

  Dotyczy art. 10. Realizowana jest na podstawie kpa poprzez instytucje np. zawiadomienia z urzędu lub na wniosek strony o wszczęciu postępowania, o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu, rozprawy administracyjnej. W ramach tej zasady strona może zwrócić się o dodatkowy czas na zapoznanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada udzielania informacji prawnej stronom

  Zawarta w art. 9. Zobowiązuje organy do informowania strony o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na ich prawa i obowiązki, powinno to przebiegać poprzez udzielanie wskazówek i wyjaśnień. Realizowana jest ona też przez pouczenia np. o prawie do odwołania. Naruszenie obowiązku pouczenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011 Znaków /464

  praca w formacie txt

Do góry