Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Forma i treść wezwania według kodeksu prawa adm.

  Wezwanie powinno zawierać:

  nazwę i adres organu wzywającego,

  imię i nazwisko wzywanego,

  jakiej sprawy dotyczy, w jakim charakterze i celu zostaje wezwany,

  czy konieczne są pisemne wyjaśnienia, osobiste stawiennictwo,

  termin stawienia się /dzień, godzina, miejsce/,

  skutki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązku osobistego stawiennictwa według kodeksu prawa adm.

  Kpa przewiduje możliwość wzywania stron, świadków, pełnomocników w toku postępowania jak i w celu jego wszczęcia. Wezwanie do osobistego stawiennictwa powinno być stosowane wyjątkowo, gdy osoba np. chora, niepełnosprawna nie może się stawić, to organ musi jej przedstawić inną możliwością...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki nie załatwienia sprawy w terminie

  Skutki nie zachowania terminu kształtują się nie jednolicie, w zależności od rodzaju terminu. Niedopełnienie czynności przez stronę w terminie ustawowym powoduje, że taka czynność jest nieskuteczna. W przypadku nie dokonania czynności w terminie wyznaczonym przez organ administracyjny, o tym czy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy załatwiania spraw

  Według kpa organy powinny załatwiać sprawy niezwłocznie-gdy fakty są znane i dowody na to pozwalają. W kpa funkcjonuje instytucja tzw. „sygnalizacji” stosowana, gdy sprawa nie może być załatwiona w terminie. Organ informuje o tym strony i wyznacza inny termin /winny może być organ lub strona/, gdyby mu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywrócenie terminu

  Czynność po terminie jest nieskuteczna. Wyjątkowo można przywrócić termin /art. 58-60 kpa/, gdy jego niezachowanie nastąpiło bez winy zainteresowanego-w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchylenia terminu należy wnieść prośbę. Do przywrócenia terminu wymaga się:

  1/ braku winy zainteresowanego,

  2/...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, rodzaje i sposób obliczania terminów

  Termin to określona data bądź pewien okres. Można je podzielić na:

  a) ustawowe-wynikają z kpa; ustaw, przewidziane są dla czynności dokonywanych przez organy administracji lub strony , nie mogą być skracane ani przedłużane, warunkowo mogą być przywracane, czynności po terminie są nieskuteczne,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym

  W 1988 roku weszła w życie ustawa z 19987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Z art. 14 wynika, że RPO może:

  żądać wszczęcia postępowania administracyjnego,

  zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego,

  uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na prawach prokuratora.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

  Prokurator nie jest stroną, ale korzysta z podobnych praw: może zgłaszać żądanie przeprowadzenia dowodów, wnosić środki prawne. Organ ten strzeże praworządności w postępowaniu i rozstrzygnięciu sprawy, działa w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Udział prokuratora zależy od jego woli, organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym

  Organizacja społeczna może wystąpić w postępowaniu jako:

  podmiot, powołany z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw,

  strona np. gdy postępowanie dotyczy jej interesu lub obowiązku,

  uczestnik, korzystający z praw strony w sprawie innej osoby-dla nas najważniejsza.

  W takiej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym

  Może nim być osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Strona udziela pełnomocnictwa na piśmie lub ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo może zostać uwierzytelnione poprzez: adwokata, radcę prawnego, poświadczony urzędowo odpis lub oryginał. W sprawach mniejszej rangi organ administracji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt

Do góry