Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i zakres stosowania ugody administracyjnej jako formy załatwienia sprawy

  Instytucję ugody wprowadzono do kpa w 1980 r. Wydanie ugody eliminuje potrzebę decyzji. W sprawie, w której toczy się postępowanie przed organem administracyjnym, strony mogą zawrzeć ugodę. Zawarcie ugody dopuszczalne jest przy spełnieniu warunków /łącznie/:

  przemawia za tym charakter...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonalność decyzji

  Decyzja organu I instancji nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a to wstrzymuje wykonalność decyzji. Istnieją wyjątki, gdy z mocy ustawy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu np. Prawo o zgromadzeniach z 1990 r., gdzie odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykładnia decyzji

  Gdy treść decyzji nie jest jasna dla strony lub organu egzekucyjnego, to na ich żądanie organ, który wydał decyzję, powinien wyjaśnić-w drodze postanowienia-wątpliwości co do treści decyzji /istnieje możliwość zażalenia/.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzupełnienie decyzji

  Uzupełnienia można żądać do 14 dni od doręczenia; ogłoszenia decyzji, gdy zawiera ona błędy; uchybienia. Dotyczyć to może dwóch kwestii:

  rozstrzygnięcia i pouczenia o środkach prawnych-błędne pouczenie nie może szkodzić stronie, dlatego też wniesione np. odwołanie będzie uznane za zgodne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma decyzji

  Decyzja zgodnie z zasadą pisemności doręczana jest na piśmie, może być ogłoszona ustnie-odnotowana w protokole. Organ, który wydał decyzję jest nią związany, nie może jej sam zmienić, chyba że po odwołaniu się strony.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

  Powoduje natychmiastowe wykonanie decyzji, może być nadany decyzji, od której przysługuje odwołanie, gdy jest to niezbędne:

  - ze względu na ochronę zdrowia; życia,

  - dla zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa; społecznego,

  - ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.

  Rygor natychmiastowej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnianie faktyczne i prawne decyzji

  Uzasadnienie faktyczne-wskazuje fakty /np. dowody/, które uważa się za udowodnione oraz te którym takiej wiarygodności i mocy dowodowej odmówiono.

  Uzasadnienie prawne-podaje podstawę prawną; przytoczony przepis, wskazuje związek między oceną stanu faktycznego a rozstrzygnięciem /uzasadnienie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy decyzji

  A/ oznaczenie organu administracyjnego-wiadomo kto wydał decyzję,

  B/ data wydania-ma znaczenie porządkowe,

  C/ oznaczenie stron-możliwa jest ocena czy decyzję skierowano do właściwych stron,

  D/ podstawa prawna-przepis prawa materialnego np. ustawa lub przepis prawa wydany z uprawnienia ustawy przez organ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje decyzji

  I. ze względu na zasadę dwuinstancyjności:

  a) decyzje wydane w I instancji,

  b) decyzje wydane w II instancji,

  II. kpa wyróżnia:

  a) decyzje tworzące prawa dla stron,

  b) decyzje nie tworzące takich praw,

  III. ze względu na uwzględnienie żądań:

  a) decyzje pozytywne-uwzględniają żądania stron w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie decyzji administracyjnej

  Załatwienie sprawy administracyjnej następuje przez wydanie decyzji, chyba że kodeks stanowi inaczej. Decyzja jest oświadczeniem woli organu administracji publicznej, wydanym w imieniu państwa, jest też kwalifikowanym aktem administracyjnym. Jako akt ma charakter jednostronny, władczo rozstrzyga sprawę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry