Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Orzeczenia organu odwoławczego

  Organ II instancji może wydać decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, albo umarza postępowanie odwoławcze.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym

  Instytucja zakazu reformationis in peius opiera się na zasadzie, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść odwołującego się, chyba, że skarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cofnięcie odwołania

  Strona może cofnąć odwołanie od decyzji przed wydaniem decyzji przez organ II instancji. Organ II instancji nie może uwzględnić cofnięcia odwołania od decyzji, która narusza prawo lub interes społeczny.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności organu I instancji w postępowaniu odwoławczym

  Odwołanie kieruje się do organu administracji wyższego stopnia za pośrednictwem organu I instancji. W przypadku wpłynięcia odwołania organ administracji I instancji jest zobowiązany zawiadomić wszystkie strony, które otrzymały decyzję a nie wniosły odwołania od niej, ten obowiązek jest konsekwencją...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwołanie od decyzji

  Odwołanie jest środkiem prawnym zwyczajnym, samoistnym, doskonałym, formalnym. Powstanie prawa do wniesienia odwołania jest skutkiem doręczenia stronie decyzji wydanej przez organ I instancji. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przepisy szczególne mogą przewidywać inne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje środków prawnych w postępowaniu administracyjnym

  Środki prawne-jest to prawna możliwość zaskarżenia decyzji bądź innych aktów administracyjnych przez stronę w celu ich uchylenia, unieważnienia lub zmiany.

  Klasyfikacja środków prawnych:

  I.

  a) zwyczajne-skierowane przeciwko decyzjom i postanowieniom nieostatecznym; nieprawomocnym,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, forma i elementy postanowienia

  Mogą być wydawane w toku postępowania np. w sprawie przeprowadzenia dowodów; o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Adresatami mogą być strony; świadkowie; biegli. Składniki postanowienia:

  1) oznaczenie organu administracji publicznej,

  2) data wydania,

  3) oznaczenie stron i innych osób...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonalność ugody administracyjnej

  Ugoda staje się wykonalna z dniem, kiedy postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. Ugoda wywiera takie same skutki prawne jak decyzja, kształtuje więc prawa i obowiązki stron-podlegają one egzekucji.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb zawierania i zatwierdzania ugody administracyjnej

  Ugoda utrwalana jest w formie protokołu i zatwierdzana przez organ, przed którym została zawarta /wstrzymywana, gdy konieczne jest stanowisko innego organu/. Ugoda nie może być zawarta, gdy naruszono: prawo, interes stron, interes społeczny. Zawarcie ugody lub odmowa w drodze postanowienia z możliwym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma i elementy ugody administracyjnej

  Ugodę sporządza się w formie pisemnej, powinna zawierać:

  oznaczenie organu,

  datę sporządzenia,

  oznaczenie stron i ich podpisy,

  przedmiot i treść ugody,

  wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu,

  podpis pracownika organu administracji.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry