Administracja /1 180 prac/

  • Ocena brak

    Egzekucja z pieniędzy

    Najprostszy środek egzekucyjny. Gdy zobowiązany na wezwanie płaci należność pieniężną, poborca wystawia pokwitowanie mające taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela. Organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela za pokwitowaną należność.

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /271

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Skarga do NSA na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym

    Możliwość taką wprowadziła ustawa z 1990 r., która pozwoliła zaskarżyć do NSA postanowienie o rozstrzygnięciu zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego w administracji oraz o umorzeniu lub odmowie umorzenia tych postępowań. W 1995 r. wchodzi nowa ustawa o NSA...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /531

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Powództwo ekscydencyjne

    Jest to powództwo przysługujące osobie trzeciej roszczącej sobie prawa do rzeczy bądź prawa, na którym dokonywana jest egzekucja. Osoba trzecia ma prawo po wydaniu przez organ egzekucyjny postanowienia negatywnego w sprawie jej wniosku o wyłączenie rzeczy z pod egzekucji skorzystać z powództwa lub złożyć...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /848

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Powództwo opozycyjne

    Występuje w chwili, gdy egzekwowane są obowiązki o charakterze cywilnoprawnym. Będzie to powództwo o ustalenie, że należność nie istnieje lub istnieje w innej wysokości np. rozstrzygnięcie w drodze procesu cywilnego o egzekucji należności na rzecz Skarbu Państwa. Gdy zobowiązany wniesie je, to...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /527

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Środki prawne z kpa stosowane w postępowaniu egzekucyjnym

    Możliwość stosowania kpa w postępowaniu egzekucyjnym dopuszcza art. 18 ustawy o egzekucji, dotyczy to np. przywrócenia terminu, przepisów o skargach i wnioskach /żądania zmiany lub uchylenia postanowienia, rozstrzygającego wniosek lub skargę zgłoszonego przez wierzyciela, zobowiązanego, osobę trzecią/...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /399

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Skarga na czynności egzekucyjne

    Krąg uprawnionych na złożenia skargi na czynności dokonane w trakcie postępowania egzekucyjnego jest szerszy jak przy innych środkach prawnych. Skarga jest odformalizowanym środkiem. Może ją złożyć każdy kto na wskutek postępowania poniósł uszczerbek. Skarga nie wstrzymuje egzekucji, lecz organ w...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /586

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym

    Instytucja podobna do tej z kpa. Art. 17 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym mówi, że na postanowienie wydane w jego trakcie lub go dotyczące przysługuje zażalenie. Istnieje około dwudziestu rodzajów postanowień, na które zażalenie przysługuje. Uprawnieni di wniesienia zażalenia to np. wierzyciel...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /873

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

    Złożenie takiego żądan9ia przysługuje osobie trzeciej w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o czynnościach egzekucyjnych. Organ na ustosunkowanie się do niego ma także 14 dni, czynności egzekucyjne powinny zostać zawieszone do czasu postanowienia.

    Przy odmowie wyłączenia prawa do rzeczy lub prawa...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /708

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

    Zarzut jest to środek prawny, który przysługuje zobowiązanemu. Podstawy zarzutów są wyszczególnione w ustawie, są to:

    - Umorzenie, wykonanie, wygaśnięcie, przedawnienie lub nieistnienie zobowiązania.

    - Odroczenie, rozłożenie na raty.

    - Określenie rodzaju świadczenia niezgodne z obowiązkiem...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 818

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zbieg egzekucji

    Zbieg egzekucji ma miejsce wtedy kiedy są prowadzone dwa różne postępowania w stosunku do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego należącego do zobowiązanego. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej organ egzekucyjny zobowiązany jest przekazać akta postępowania sądowi rejonowemu, w...

    Ocena / Przedmiot / Administracja

    Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /755

    praca w formacie txt

Do góry