Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń

  Prowadzi się go w celu opróżnienia pomieszczeń w celu ich wydania wierzycielowi. Środek ten prowadzi się w stosunku do zobowiązanego oraz os znajdujących się w pomieszczeniu.

  Egzekutor dostarcza zobowiązanemu tytuł wykonawczy oraz postanowienie z pouczeniem, że w razie niewykonania obowiązku zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odebranie rzeczy ruchomej

  Polega na odebraniu rzeczy oznaczonej /co do gatunku i rodzaju/, środek stosowany przy odmowie zobowiązanego. Ten środek egzekucyjny stosuje się też w celu zniszczenia rzeczy ruchomej np. ze względu na zagrożenie sanitarne. Rzecz może być odebrana nawet osobie trzeciej, a także na czas określony...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonanie zastępcze

  Ten środek stosuje się kiedy istnieje możliwość wykonania obowiązku przez inną osobę jak zobowiązany ale na jego koszt. Taka osoba nazywa się wykonawcą. Wykonawcę wybiera organ egzekucyjny, ale odpowiada on również za rzetelne wykonanie prac, wykorzystanie materiałów czy środków transportu przed...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzywna w celu przymuszenia

  Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się gdy: obowiązek polega na znoszeniu lub zaniechaniu czegoś, wykonaniu czynności, w szczególności takiej, której w zamian nie może wykonać inna osoba. Może być nakładana na osoby fizyczne jednostki prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej, może być...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja należności pieniężnych wobec jednostek budżetowych

  Jest to szczególny rodzaj egzekucji należności pieniężnych. Gdy zobowiązanym jest jednostka państwowa, wierzyciel składa do niej tytuł wykonawczy, jeżeli w ciągu 7 dni od daty złożenia należność nie zostanie uiszczona konieczne jest zwrócenie się do jednostki nadrzędnej, ona zarządza pokrycie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z ruchomości

  Egzekucja z ruchomości polega na zajęciu rzeczy ruchomej a następnie jej sprzedaży. Zajęcia dokonuje poborca skarbowy. Zajęciu podlegają rzeczy zobowiązanego znajdujące się w jego władaniu oraz we władaniu osób trzecich. W razie zajęcia pojazdów podlegających rejestracji poborca skarbowy dokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych

  Polega to na wezwaniu dłużnika zajętej wierzytelności lub prawa, aby wypłacił należne świadczenie z kosztami egzekucyjnymi łącznie organowi egzekucyjnemu. Zobowiązany nie może rozporządzać zabezpieczeniem ani środkami pieniężnymi. Zajęcie wierzytelności lub prawa następuje przez doręczenie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

  Dotyczy obowiązków pieniężnych. Organ egzekucyjny zawiadamia bank, w którym zobowiązany posiada rachunek o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Jednocześnie wzywa bank aby nie dokonywał wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności lecz bezzwłocznie wpłacił zajętą kwotę organowi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego

  Organ egzekucyjny zwraca się do organu rentowego o zajęcie części świadczeń podlegających egzekucji i przekazanie ich wierzycielowi lub organowi egzekucyjnemu, zawiadamiając o każdej płatności. Zobowiązany jest informowany, że nie może rozporządzać świadczeniami poza częścią wolną w żaden inny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

  Jest to środek egzekucyjny należności o charakterze pieniężnym. Polega na tym, że organ egzekucyjny doręcza zawiadomienie o zajęciu części wynagrodzenia, mogącej podlegać egzekucji, zakładowi pracy zobowiązanego. Zakład pracy zobowiązany jest przekazywać kwotę należną wierzycielowi i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /978

  praca w formacie txt

Do góry