Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie wstępne przed NSA

  Po otrzymaniu skargi dokonywane są czynności wstępne:

  zarządza się skompletowanie akt; dowodów,

  wyznacza skład sędziowski,

  zarządza się doręczenie stronie przeciwnej odpisów skargi, w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi,

  wyznacza termin rozprawy; posiedzenia,

  zarządza...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wniesienia skargi do NSA

  Organ przeciwko, któremu została wniesiona skarga powinien odpowiedzieć i przesłać akta sprawy w ciągu 30 dni. Według art. 38: „organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może uwzględnić skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy” (może to uczynić organ właściwy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wnoszenia skargi do NSA

  Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, gdy przed wniesieniem skargi należało zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, skarga może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Tylko RPO i prokurator mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi formalne skargi do NSA

  Skarga powinna zawierać:

  - oznaczenie skarżącego, miejsce zamieszkania,

  - wskazanie zaskarżonej decyzji; postanowienia ;itp.,

  - oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

  - określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego,

  - podpis osoby wnoszącej skargę.

  Gdy skarga ma...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty uprawnione do wniesienia skargi do NSA

  Uprawniony do wniesienia skargi do NSA jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a ponadto: prokurator, RPO, organizacja społeczna. Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych /nie obejmuje to prokuratora i RPO/. Prócz w/w podmiotów skargę złożyć mogą osoby wymienione w innych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość NSA

  Właściwość rzeczową i miejscową określa rozporządzenie Prezydenta RP z 24.11.1998 r.

  Właściwość miejscowa-obejmuje po dwa województwa w przypadku ośrodków w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a jedno województwo w przypadku ośrodków Białystok, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja NSA

  NSA rozpoczął działanie na podstawie ustawy z 31.01.1980 r., od tego momentu powstało kilka ośrodków zamiejscowych sądu m. in.: Gdańsk, Katowice, Poznań. W 01.10.1995 r. weszła w życie nowa ustawa o NSA anulująca poprzednią, reguluje ona pozycję ustrojową, organizację, możliwości zaskarżania do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie zabezpieczające

  Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem pomocniczym w postępowaniu egzekucyjnym ale również w przypadku kiedy przepis szczególny zezwala można je stosować przed określeniem wysokości świadczenia zobowiązanego. Można je stosować przed terminem obowiązku wykonania świadczenia. Wniosek o...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymus natychmiastowy

  W uzasadnionych przypadkach, kiedy grozi niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, ciężka szkoda dla gospodarki państwa, wymaga tego szczególny interes społeczny organy Policji, Straży Granicznej, UOP, straży pożarnej, Celne mogą stosować uproszczone postępowanie egzekucyjne. Nie wymaga ono...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymus bezpośredni

  Polega na doprowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji drogą zagrożenia zastosowania lub zastosowania bezpośrednio skutecznych środków z zastosowaniem siły fizycznej włącznie. Środek ten można stosować tylko w ostateczności. Przymus stosuje egzekutor, który doręcz zobowiązanemu tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry