Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - RADA BFG

  W jej skład wchodzą:

  przewodniczący oraz 9 członków posiadających odpowiednie wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe

  przewodniczącego Rady BFG powołuje i odwołuje Prezes RM na uzgodniony wniosek Min. właściwego ds. instytucji finansowych i Prezesa NBP, po zaopiniowaniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  BFG utworzono na mocy ustawy jako osobę prawną, której siedziba znajduje się w Warszawie.

  Jest odrębnym, samodzielnym podmiotem prawa publicznego wykonującym zadania publiczne i wyposażonym w osobowość prawną. Nie jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ust. o finansach pub.

  Posiada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny - CEL FUNKCJONOWANIA

  Podstawowym celem utworzenia tego funduszu jest ochrona wierzytelności posiadaczy imiennych rachunków bankowych w przypadku niewypłacalności banku. JEST GWARANTEM WYPŁATY DEPOZYTÓW!!!!

  Każde państwo członkowskie UE jest obowiązane do utworzenia przynajmniej jednego systemu gwarantowania depozytów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka finansowa NBP

  Najważniejszym przywilejem NBP jest zwolnienie NBP od podatków oraz opłat sądowych i skarbowych.

  Wszelkie uprawnienia oraz obowiązki NBP wyznacza status centralnego banku państwa- jako szczególnego rodzaju podmiotu prawa publicznego.

  Zwolnienie od podatków nie oznacza jednak zwolnienia NBP z wszelkich danin...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJE OTWARTEGO RYNKU

  Są to operacje, których przedmiotem są papiery wartościowe.

  Przedmiotem tych operacji mogą być zarówno papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, jak i inne papiery wartościowe, w tym emitowane przez bank centralny.

  Bank centralny oferując bankom komercyjnym papiery wartościowe stara się...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT REDYSKONTOWY

  NBP może przyjmować od banków weksle do dyskonta i redyskonta udzielając w ten sposób bankom kredytu redyskontowego.

  Zarząd NBP określa rodzaje weksli przyjmowanych przez NBP do dyskonta i redyskonta oraz uchwala zasady i tryb ich dyskonta i redyskonta.

  Nie jest on umową kredytu w znaczeniu prawnym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT REFINANSOWY (KR)

  Oczywiste jest, że bank A pożyczy od banku B, bo ten Ma najmniejszy procent, więc odsetki do spłacenia też będą najmniejsze. Jeśli w obiegu jest za dużo pieniędzy NBP po prostu podnosi stopy procentowe, wtedy pozostałe banki idą w jego ślady. Tak działa ten mechanizm. Rynek sam reaguje na stopy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKOWE REZERWY BANKOWE

  NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe w celu kształtowania podaży i działalności kredytowej banków komercyjnych.

  WYJĄTEK!!!

  Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku zrzeszającym , z którym są zrzeszone. Dopiero bank zrzeszający utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /6 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej stosowanej przez NBP

  Do instrumentów polityki pieniężnej zaliczono:

  gromadzenie obowiązkowych rezerw bankowych

  udzielanie bankom kredytu refinansowego

  udzielanie kredytu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

  przyjmowanie od banków weksli do dyskonta i redyskonta

  wprowadzanie szczególnych ograniczeń do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja znaków pieniężnych

  NBP ma kompetencje do emisji znaków pieniężnych. Rozdział V dotyczy emitowania znaków pieniężnych (banknotów, monet), znaków prawnych (przyjętych na terytorium RP). Ustala wzory, wartość nominalną banknotów. Odpowiedzialny jest też za wycofywanie znaków pieniężnych, które nie nadają się już do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt

Do góry