Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Urząd wojewódzki

  Charakterystyka

  Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. Zakres jego zadań, a tym samym granice jego działalności uchwałodawczej sprecyzowano w art. 41 ust. 2 u.sam.woj., w myśl którego do zadań tych należy w szczególności:

  wykonywanie uchwał sejmiku województwa, gospodarowanie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /4 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starostwo powiatowe

  Charakterystyka

  Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, którą powołuje się w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. Pojęcie powiatu obejmuje nie tylko podmiot samorządu powiatowego, którym jest lokalna wspólnota samorządowa, ale również...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje parabankowe w Polsce i wybranych krajach Europy

  Instytucje parabankowe działają na rynku pośrednictwa finansowego, nie posiadając licencji bankowej, na mocy odrębnych przepisów. Najbardziej znane to Szkolne Kasy Oszczędnościowe (SKO) oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK). Tych ostatnich jest już ok. 500 i skupiają prawie 350 tys...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne założenia Unii walutowej

  Euro (€ ) jest walutą Europejskiej Unii Walutowej. Stała się ona pełnoprawnym środkiem płatniczym w chwili powstania Europ. Unii Walutowej a więc 01.01.1999r. zastępując przy tym ECU w stosunku 1:1.

  Wspólna waluta oznacza, że kraje strefy € zdecydowały się zrezygnować z części suwerenności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /7 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola dewizowa wykonywana przez NBP

  Kontrolę nad działalnością dewizową sprawuję przede wszystkim NBP, jednak uprawnienia w tym zakresie przysługują również organom celnym i Straży Granicznej oraz bankom. Ogólną kontrolę dewizową sprawuje też min. wł do spraw finansów.Brak jest w ustawie wyraźnie uregulowanej kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /9 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe obowiązki związane z obrotem dewizowym

  Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartościdewizowych lub krajowych środków płatniczych:

                                  Art. 18.

  1. Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwa są obowiązani  zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży ...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /14 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES PODMIOTOWY ZEZWOLENIA DEWIZOWEGO

  Obowiązuje tu tzw. reguła jednokrotnego zezwolenia. Oznacza to, że jeśli dane zezwolenie ma moc prawną, to ta moc prawna zezwolenia zarówno ogólnego jak i indywidualnego rozciąga się na wszystkich uczestników w danych czynnościach obrotu dewizowego, na które zostały udzielone!!Jeżeli jeden podmiot posiada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNE I OGÓLNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

  Ogólne zezwolenie dewizowe jest aktem generalnym, czyli jest wprowadzone dla pewnej grupy podmiotów, czy też dla pewnego rodzaju czynności, które spełniają określone warunki!

  Są one wydawane w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasiągnięciu opinii Prezesa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /4 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada swobody dewizowej i jej ograniczenia

  Zasada swobody dewizowej wyrażona została w art. 3 ust. Prawo dewizowe.

  W prawie dewizowym obowiązuje zasada, że wszystko, co nie jest wyraźnie zabronione w ust. jest dozwolone!!

  Ograniczenia zasady swobody dewizowej przyjmują 2 formy, tzn. mogą mieć charakter:zakazów prawnych- gdy zabronione jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /14 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI

  0brotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodowa dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt

Do góry