Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego

  Charakterystyka

  Marketing w gminie lub powiecie jest to marketing terytorialny w którym dany region na podstawie swoich zasobów oferuje lub wymienia specyficzne "produkty terytorialne" dla bliższych i dalszych klientów. W aspekcie marketingowym powiat/gmina jest podmiotem gospodarczym, który działa w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  Charakterystyka

  Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

  Cel

  Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz na wykonywaniu innych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.06.2011 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja samorządowa

  Pojęcie administracji

  Pojęcie administracji można zdefiniować pod względem organizacyjnym, materialnym oraz formalnym. Z pierwszego punktu widzenia jest to ogół podmiotów administracji, z materialnego - działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne, zaś z formalnego - cała...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.06.2011 Znaków /11 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  System zarządzania jakością, mimo iż oddziałuje na całą gminę, jest wdrażany tylko w urzędzie gminnym. Nie obejmuje jednostek podległych i zależnych. Nie można także uzyskać certyfikatu systemu jakości dla gminy, ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie - założenia

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Podstawowym celem wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy jest zwiększenie jej sprawności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, a przez to wyższy poziom konkurencyjności, zgodnie z definicją przyjętą we wcześniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Charakterystyka

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jest definiowane jako zróżnicowane formy długoterminowej współpracy firm z sektora prywatnego z jednostkami sektora publicznego w celu realizacji zadania inwestycyjnego lub dostarczenia dóbr lub usług odbiorcom, które do tej pory były dostarczane przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse publiczne

  Charakterystyka

  Finanse publiczne obejmują zjawiska i procesy gromadzenia, oraz podziału środków pieniężnych, będących w dyspozycji władz publicznych. Środki te pochodzą głównie z danin publicznych, majątku publicznego, oraz z przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /4 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych

  Wprowadzenie

  Do jednostek samorządu terytorialnego należą:

  gminy, powiaty, województwa samorządowe.

  Władze samorządowe mogą utworzyć samorządową jednostkę organizacyjną, która pełnić ma określone powierzone im do wykonywania zadania, lecz do tego muszą określić ich formę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wykonawczy budżetu JST

  Charakterystyka

  Układ wykonawczy, zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, stanowi uszczegółowienie uchwały budżetowej, wymagane dla opracowania rocznych planów finansowych jednostek budżetowych. Uchwalone, przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, budżety uwzględniają...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja państwowa

  Definicja

  Administracja państwowa określana jest jako system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencję do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku wewnętrznym oraz zewnętrznym, przy czym zarówno przebieg i skutki działalności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /6 241

  praca w formacie txt

Do góry