Administracja /1 180 prac/

 • Ocena brak

  Adwokat - kompetencje i adwokatura

  Zawód adwokata polega na tym, aby świadczyć pomoc prawną, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /6 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji publicznej

  1. Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej

  Organy administracji publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działań, ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje KRS

  Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym; składa się z 25 członków:

  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skład KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji),

  jednej osoby powołanej przez Prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości RP

  Przez naczelne zasady konstytucji rozumiemy normy prawne w nich zawarte, w których szczególna doniosłość wyraża się w tym że:

  kształtują inne normy konstytucyjne

  wyrażają podstawowe wartości akceptowane przez orzecznictwo i doktrynę.

  I ZASADA REBUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU - jest to forma ustrojowa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /8 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organów administracji publicznej i ich podział

  Organy administracji publicznej

  Zasadniczą jednostką składową administracji w sensie podmiotowym jest organ administracji – człowiek (lub grupa ludzi w organie kolegialnym) znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, powołany w celu realizacji norm prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /4 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym

  Wojewoda jest organem nadzoru nad organami samorządu gminy, powiatu, województwa. Przedmiotem nadzoru jest działalność samorządu polegająca na realizacji:

  Zadań własnych samorządu.

  Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

  Ad a) W sprawach własnych nadzór ma się ograniczyć do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd województwa, skład i tryb jego wyboru

  Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.

  W skład zarządu województwa liczącego 5 osób wchodzi:

  Marszałek województwa jako jego przewodniczący

  Wiceprzewodniczący ( nie więcej niż dwóch)

  Pozostali członkowie

  Sejmik województwa wybiera ze swego grona Marszałka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja, skład i struktura sejmiku

  Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku wchodzą: radni - wybierani w wyborach bezpośrednich. Sejmik województwa ze swego grona wybiera przewodniczącego sejmiku bezwzględną większością w głosowaniu tajnym i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ogólne zadania realizuje samorząd województwa?

  1. Zadania publiczne ( edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony środowiska; kultury i ochrony jej dóbr; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; Zagospodarowania przestrzennego; Ochrony środowiska; Gospodarki wodnej; Dróg publicznych i transportu;...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest województwo?

  Województwo to regionalna wspólnota samorządowa - regionalna, którą tworzą mieszkańcy województwa z mocy prawa i zarazem jest największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego państwa działająca w celu wykonywania administracji publicznej.

  Ma osobowość prawną, samodzielność woj. podlega...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry