WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Wymień modele relacji miedzy większością a mniejszością narodową, scharakteryzuj jeden z nich

  Mniejszości Narodowe :

  Terytoria Polski są zamieszkiwane przez obywateli wielu państw. Najliczniej zamieszkują tereny Polski: Białorusini, Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy oraz Czesi. Pojawienie się obcokrajowców na ziemiach polskich związane jest z migracją obcokrajowców z państw ubogich i gorzej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest internacjonalizm?

  Internacjonalizm - ideologia wyrażająca dążenie do przyjaźni i współpracy narodów. Dąży do równouprawnienia i zakłada, że każdy kraj ma swój wkład w rozwoju ogólnoludzkiej kultury.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest megalomania Narodowa?

  Megalomania narodowa - twierdzenie o wyższości, niezwykłości danego narodu, a przez to jego szczególnej misji dziejowej i posłannictwa wobec innych narodów.

  Wyraża się ona w takich opiniach jak:

  • przekonanie o zajmowaniu centralnego miejsca w świecie (etnocentryzm), 

  • przekonanie o pochodzeniu od...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega federacja państw?

  Federacja państw - to państwo złożone, którego części składowe (Np. stany, landy, kantony) posiadają samodzielność i autonomię polityczną; terytorium państwa federacyjnego nie stanowi jednej całości; każda z części państwa tego typu rozporządza władzą wykonawczą i ustawodawczą (prawo do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ksenofobia?

  Ksenofobia - dosłownie oznacza strach przed obcymi. Taka postawa oznacza niechęć do innych w tym do innych ras, nacji.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień trzy przykłady postaw obywatelskich, scharakteryzuj jedną z nich

  Każdy obywatel państwa demokratycznego winien być świadom możliwości, jakie daje mu ten ustrój. Dlatego też każdy powinien podejmować działania, które będą miały na celu zmianę otoczenia wokół niego. 

  Najważniejsza jest dyscyplina wewnętrzna obywatela. Wymaga ona narzucenia sobie pewnych planów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest nacjonalizm?

  Nacjonalizm jest ideologią, w której za wartość nadrzędną uznawany jest własny naród, a wszelkie działania polityczne są podejmowane i oceniane przez pryzmat dobra i interesów tego narodu.

  Nacjonalizm zwykle wiąże się z ksenofobią, czyli wrogością wobec obcych, etnocentryzmem, czyli skoncentrowaniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień pozytywne i negatywne aspekty lobbingu

  Lobbing to elitarna, a zarazem najbardziej skomplikowana wersja public relations. By móc wpływać na decydentów i proces legislacyjny, trzeba być idealnym dyplomatą, specjalistą PR, doradcą, rzecznikiem i taktykiem w jednej osobie. Lobbing to także rzemiosło - aby odnosić sukcesy "w branży", należy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest etyka?

  Etyka - wyznacza ogól norm i zasad postępowania uznanych w danym środowisku.

  Etykę życia społecznego określają ogólnie rozumiane idee sprawiedliwości społecznej, które odnoszą się do poszanowania praw innych ludzi.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i krótko omów problemy współczesnego społeczeństwa polskiego

  Ubóstwo, bezrobocie, patologie, prostytucja, handel ludźmi, kradzieże, rozboje, gwałty i wszelkiego rodzaju przestępczość, wykroczenia drogowe, wykroczenia drogowe, jazda pod wpływem.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt

Do góry