WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie gospodarki przestrzennej i przeciwdziałania bezrobocia, oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska

  SAMORZĄD GMINNY

  1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny,

  2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, lokalny transport drogowy

  3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną,

  4) Komunalne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje NIK

  Zadaniem NIK jest kontrola całokształtu działalności bądź wykonania budżetu państwa, aktów normatywnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej oraz finansowo-administracyjnej.

  W ramach działalności obligatoryjnej NIK bada działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich sprawach orzeka Trybunał Konstytucyjny?

  Zakres działania Trybunału określa Konstytucja. Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego należy:

  • orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją (w tym wypadku z konstytucją 1997 roku) 

  • orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień imiona i nazwiska 6 prezesów Rady Ministrów z lat 1989 - 2008

  • Tadeusz Mazowiecki 12.09.1989-12.01.1991 

  • Jan Krzysztof Bielecki 12.01.1991-23.12.1991

  • Jak Olszewski 23.12.1991-10.07.1992

  • Hanna Suchocka 11.07.1992-26.10.1993 

  • Waldemar Pawlak 26.10.1993-6.03.1995 

  • Józef Oleksy 7.03.1995-7.02.1996 

  • Włodzimierz Cimoszewicz 7.02.1996-31.10.1997 

  • Jerzy Buzek...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów trzy funkcje Sejmu i Senatu

  Funkcja ustawodawcza parlamentu należy do jego podstawowych zadań. Parlament posiada na jej mocy prawo do stanowienia ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi, powszechnie obowiązującymi w Polsce.

  Funkcji ustrojodawczej Sejm może uchwalić konstytucję bądź wprowadzić do niej zmiany. Parlament...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kompetencje Rady Ministrów

  - posiada inicjatywę ustawodawczą

  - posiada prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm

  - prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczpospolitej

  - zajmują się sprawami polityki państwa nie zastrzeżonymi dla innych organów państwowych i samorządu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zasady wyboru Sejmu i Senatu

  Sejm składa się z 460 posłów. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zadania Sądu Najwyższego

  Sąd Najwyższy

  Jest to naczelny organ sądowy w RP, w skład którego wchodzą:

  -pierwszy prezes (jest powoływany przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego)

  -zastępcy oraz sędziowie.

  Są oni powoływani na czas...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj organizację władz Rzeczpospolitej Polskiej

  Wyróżnia się w państwie trzy wyodrębnione władze: 

  Władza ustawodawcza (legislatywa, władza prawodawcza) – jeden z elementów teorii trójpodziału władzy  polegający przede wszystkim na ustanawianiu obowiązującego prawa.

  We współczesnych państwach demokratycznych tworzenie prawa jest podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega instancyjność sądów?

  Instancyjność - jest pojęciem określającym istnienie oragnu lub organów odwoławczych wyższego rzędu w stosunku do podmiotów wydających decyzję.

  Instancyjność postępowania przed sądami oznacza to, że w przypadku każdego wyroku przysługuje nam prawo do odwołania się od tego orzeczenia do sądu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt

Do góry