WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  PRAWA Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

  Korzyści prawne obywatela w Unii.

  Prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do własności, prawo do wolności sumienia i religii, prawo wolności zrzeszania się, prawo do prywatności, prawo do sprawiedliwego procesu, prawo do pracy i wynagrodzenia za nie, prawo do nauki, prawo do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ZAGROŻENIA DLA ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO NIESIE TERRORYZM

  Terroryzm- pojęcie to oznacza używanie siły i przemocy, organizowanie i stosowanie zamachów zbrojnych na ludzi powiązanych z władzą, przeciwników politycznych, religijnych, osoby innej narodowości w celu zdobycia władzy, wyrażenia protestu, uzyskania okupu, wymuszenia określonych zachowań i zastraszenia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ POZYTYWNE I NEGATYWNE KONSEKWENCJE ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO

  Pozytywne konsekwencje:

  Wzrost produkcji i dobrobytu wprowadzanie nowych rozwiązań ułatwiając kontakty międzyludzkie, poprawiających organizacje  w pracy, nieskrępowany rozwoj handlu międzynarodowego i zagranicznego 

  Negatywne konsekwencje:

  Likwidacja miejsc pracy, masowa emigracja, terroryzm

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Komisji Europejskiej

  • ma wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej, 

  • wydaje samodzielne akty prawne (mogą być anulowane przez Radę UE), 

  • czuwa nad przestrzeganiem prawa Unii (może wszcząć działania prawne przeciw państwom członkowskim lub firmom; nakłada grzywny na osoby prawne lub fizyczne), 

  • wciela w życie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCEN ZASADY FUNKCJONOWANIA ONZ

  Zasady funkcjonowania ONZ opierają się na następujących założeniach: 

  - suwerenna równość (wszystkie państwa są równe i suwerenne)

  - nieinterwencji (zakaz interwencji jednego państwa w wewnętrzne sprawy innego państwa. Zakaz ten dotyczy również ONZ, która ma zakazane interweniowanie w sprawach...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW FUNKCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  Parlament Europejski jest wyrazicielem woli politycznej narodów Unii Europejskiej i największym wielo narodowym parlamentem na świecie. Pełni on trzy funkcje:

  Przyjmuje akty prawa europejskiego – w wielu obszarach polityki wspólnie z Radą. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Rady Unii Europejskiej

  • określanie prawa w Unii (niektóre decyzje podejmuje wspólnie z Parlamentem Europejskim), 

  • ustala politykę wewnętrzną i zagraniczną Unii, 

  • koordynuje politykę gospodarczą państw członkowskich, 

  • zawiera porozumienia międzynarodowe w imieniu UE.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES USTAWODAWCZY

  1. Inicjatywa ustawodawcza – jest to wniesienie do sejmu projektu ustawy przez uprawniony podmiot: 15 posłów, prezydenta, radę ministrów lub też grupy stu tysięcy obywateli.

  2. Postępowanie w sejmie (czytania).

  - pierwsze czytanie projektu

  W komisji sejmowej następuje przedstawienie projektu, dyskusja nad...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się zajmuje Rzecznik Praw Dziecka?

  Rzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:

  -prawa do życia i ochrony zdrowia,

  -prawa do wychowania w rodzinie,

  -prawa do godziwych warunków socjalnych,

  -prawa do nauki.

  Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy generacje człowieka

  - Prawa indywidualne, osobiste i polityczne

  - Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne np.: prawo do pracy w sprawiedliwych i godnych warunkach prawo do nauki do opieki nad rodzina

  - Prawa kolektywne czyli zbiorowe np.: prawo do komunikowania się prawo do pomocy humanitarnej 

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt

Do góry