WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest gmina?

   

  To najmniejsza jednostka podziału terytorialnego państwa. Termin ten oznacza zarówno określony obszar jak i zamieszkujących go ludzi. W Polsce gmina jest wspólnotą mieszkańców i podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

  Władzę sprawują w niej przedstawiciele ogółu mieszkańców. Gmina poza...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie kompetencje ma prezydent RP?

   

  reprezentowanie państwa na zewnątrz,

  zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi (za pośrednictwem ministra obrony narodowej)

  powoływanie na funkcje w organach władzy wykonawczej państwa: rządu, części członków RPP i PRRiT. Prezydent zgłasza również Sejmowi kandydata na prezesa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest budżet, deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa. Procedura uchwalania

   

  Procedura budżetowa jest odmianą postępowania przy przyjmowaniu ustawy, a zatem projekt po trzech czytaniach i pracy w komisjach jest przyjmowany zwykłą większością głosów i wędruje do Senatu, który może wprowadzić do niego poprawki podlegające zatwierdzeniu Sejmu. Inicjatywa w tym wypadku należy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda procedura zmiany konstytucji?

   

  Procedura ta zbudowana jest na schemacie procedury ustawodawczej lecz przewidziane są tu ważne modyfikacje. Inicjatywa zmiany konstytucji przysługuje 1/5 posłów, Senatowi i prezydentowi. Zmiana konstytucji dokonuje się przez uchwalenie jednobrzmiącej ustawy przez Sejm i Senat.

  Do zatwierdzenia projektu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest immunitet i jakie wyróżniamy jego rodzaje?

   

  Jest to tradycyjnie stosowane narzędzie ochrony niezależności parlamentarzystów przed szykanami ze strony innych władz. Ma on zapewnić członkowi parlamentu swobodne wykonywanie jego funkcji.

  immunitet materialny (zakaz pociągania do odpowiedzialności za działalność związaną ze sprawowaniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób wybieramy sejm?

   

  Wybory do sejmu są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne i proporcjonalne dlatego bywają często nazywane pięcioprzymiotnikowymi.

  powszechne (mogą w nich brać udział wszyscy obywatele państwa. Konstytucja przyznaje tzw. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania wszystkim obywatelom, którzy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy kończy się lub ulega skróceniu kadencja Sejmu lub Senatu?

   

  Trwa ona 4 lata, przy czym rozpoczyna się i kończy dla obu izb w tym samym czasie. Skrócenie kadencji sejmu zależy od prezydenta. Ma on obowiązek uczynić to gdy upłynie konstytucyjny termin przewidziany do powołania Rady Ministrów, a Sejmowi się tego nie uda.

  Do swobodnego uznania głowy państwa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje sejm? Kto nim kieruje, jak działa?

   

  Organizację i tryb pracy Sejmu i Senatu określają regulaminy uchwalone przez obie izby. Na ich czele stoją marszałkowie i wicemarszałkowie, wybierani przez izby, którzy tworzą prezydia odpowiedzialne za bieżącą organizację prac izb.

  Marszałkowie zwołują posiedzenie Sejmu czy Senatu, decydują o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie elementy modelu parlamentarno - gabinetowego oraz systemu półprezydenckiego widziane są w organach władzy wykonawczej w Polsce?

   

  Organami władzy wykonawczej państwa są prezydent RP i Rada Ministrów. Stosunki między głową państwa, rządem a parlamentem zostały oparte na modelu parlametarno-gabinetowym z silna pozycja premiera.

  Model ten charakteryzuje się decydującym wpływem parlamentu na skład Rady Ministrów., choć z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj kompetencje Sejmu i Senatu

   

  Kompetencje Sejmu można podzielić na trzy grupy:

  ustrojodawcze (uchwalanie zmian w konstytucji)

  prawotwórcze (uchwalanie ustaw,w tym przyjmowanie budżetu państwa, ratyfikacja ważniejszych umów międzynarodowych, przyjmowanie uchwał i regulaminu)

  kreacyjno–kontrolne (udział w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt

Do góry