WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Jakich dziedzin dotyczą zadania powiatu?

   

  drogi i transport

  edukacja i kultura

  zdrowie

  rynek pracy

  bezpieczeństwo i porządek publiczny

  pomoc społeczna

  nadzór i obsługa administracyjna

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W czym wyraża się wspólnotowy charakter gminy?

   

  Użycie w ustawie o samorządzie terytorialnym terminu wspólnota wyraża intencję, by społeczności lokalne zacieśniały łączące je więzi, pogłębiały świadomość wspólnych zadań i interesów, a także rozwijały zdolność do samoorganizowania się oraz podejmowania wspólnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kontrasygnata? Jakie wyróżniamy samodzielne kompetencje prezydenta?

   

  Kontrasygnata to podpis potwierdzający zgodę i współodpowiedzialność prezesa Rady Ministrów. Obowiązek kontrasygnaty premiera uzależnia więc działanie prezydenta od zgody rządu, zaś wyjęcie wybranych aktów z obowiązku kontrasygnaty oznacza wyposażenie prezydenta w poważny oręż, pozwalający mu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw zadania własne i zlecone gminy

   

  Własne:

  związane z infrastrukturą techniczną

  związane z infrastruktura społeczną

  związane z utrzymywaniem porządku publicznego

  związane z ładem przestrzennym i ekonomicznym

  Zlecone są zadaniami należącymi do administracji rządowej przekazywanymi samorządom do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zbudowana i w jakim okresie czasu działa Rada Ministrów?

   

  Rada ta składa się z prezesa Rady Ministrów i ministrów. Ponadto w skład RM mogą wchodzić wiceprezesi RM i przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

  RM powoływana jest na początku kadencji nowo wybranego Sejmu, oraz w przypadku odwołania lub ustąpienia poprzedniej RM. Działa ona aż do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób gmina może realizować swoje zadania?

   

  Może realizować je w sposób bezpośredni (tworząc wyspecjalizowane przedsiębiorstwa komunalne takie jak Miejski Zakład Komunikacji...) lub pośrednio,powierzając określone zadania innym podmiotom gospodarczym.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się powołuje i odwołuje RM?

   

  Konstytucja przewiduje trzy kroki prowadzące do powołania RM. Pierwszy należy do prezydenta. Ma on 14 dni od odwołania poprzedniej RM żeby wskazać prezesa i powołać przedstawionych przez niego członków rządu. W ciągu kolejnych 14 dni premier musi przedstawić program i uzyskać wotum zaufania od...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są jednostki pomocnicze gminy?

   

  Gminy mogą powoływać pomocnicze jednostki w postaci samorządu sołeckiego, dzielnicowego i osiedlowego. Nie posiadają one osobowości prawnej ani też ustawowo określonych kompetencji.

  Celem powoływania jednostek jest wspieranie społecznej aktywności, a także oddanie małym środowiskom możliwości...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień kompetencje RM

   

  Konstytucja nadaje ogólną kompetencję prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej RP oraz kierowania administracja rządową. Znaczy to, że wszystkie sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych instytucji należą do zakresu kompetencji rządu.

  Szczególne uprawnienia: wykonywanie ustaw...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia premiera. Czym są rozporządzenia?

   

  Kieruje on RM, koordynuje jej pracę i reprezentuje rząd. Szerokie podstawy do podejmowania decyzji nadaje mu przepis mówiący o zapewnieniu przez premiera wykonywania polityki rządu oraz określaniu sposobów jej wykonywania. Ustawa zasadnicza powierza ponadto premierowi nadzór nad samorządem terytorialnym...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt

Do góry