WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Co należy do wyłącznych kompetencji rady samorządowej?

   

  podejmowanie decyzji w sprawie organizacji i kierunków rozwoju gminy

  dokonywanie obsady personalnej innych organów gminy, a także wybór przewodniczącego rady, skarbnika, i sekretarza gminy

  podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych

  podejmowanie decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy dwa rodzaje samorządów?

   

  Samorząd zawodowy- przykładem mogą być samorządy adwokackie czy lekarskie. Ich członkami są z mocy prawa adwokaci czy lekarze wykonujący zawód. Organami samorządu adwokackiego są izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka. W przypadku samorządu lekarskiego odpowiednio izby lekarskie i Naczelna...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich sprawach rada samorządowa ma prawo wydawania przepisów?

   

  Podstawowym sposobem realizacji przez rade jej funkcji jest wydawanie przepisów gminnych a podstawie tzw upoważnień ustawowych. Czyli wydawanie przepisów jest możliwe tylko wtedy, gdy ustawa bezpośrednio upoważnia do tego gminę. Rada upoważniona jest do wydawania przepisów w następujących...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady samorządów zawodowych i ich kompetencje

   

  Przykładem mogą być samorządy adwokackie czy lekarskie. Ich członkami są z mocy prawa adwokaci czy lekarze wykonujący zawód. Organami samorządu adwokackiego są izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka.

  W przypadku samorządu lekarskiego odpowiednio izby lekarskie i Naczelna Izba Lekarska. Do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje rada samorządowa? Zwróć szczególna uwagę na komisje

   

  Na czele rady stoi przewodniczący, wybierany z jej składu w wyborach tajnych. Na tej samej zasadzie wybiera się także od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Rada pracuje w trakcie sesji zwoływanych przez przewodniczącego. Sesje zwyczajne zwoływane są w zależności od potrzeb gminy, jedna nie rzadziej niż...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wspólnota parafialna, jaki ma charakter i funkcje?

   

  Jest specyficznym rodzajem wspólnoty. To społeczność wiernych należących do jednego Kościoła. Na ogół ma ona także charakter terytorialny, a parafie, zwłaszcza katolickie są mniejsze niż gminy.

  Ma ona charakter religijny, a zatem przynależność do niej wynika z poczucia własnej więzi z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest urząd gminy?

   

  Zarząd wykonuje swoje zadania za pomocą urzędu gminy. O strukturze jego decyduje rada gminy, na ogół jednak odpowiada ona zakresowi zadań gminy. Na przykład w dużej gmin, która utrzymuje także komunikację miejska, jednym z elementów będzie wydział komunikacji miejskiej.

  Kierownikiem urzędu jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania samorządu wojewódzkiego

   

  pobudzanie rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie inwestycji, zawieranie kontraktów z administracją rządową, pozyskiwanie środków na rozwój regionalny ze źródeł urzędowych i międzynarodowych

  opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

  Tworzenie regionalnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielą się władze samorządowe?

   

  Dzielą się one na tzw. Organy stanowiące czyli instytucje o charakterze uchwałodawczym (rady gminy i powiatu, sejmiki wojewódzkie) powoływane w drodze wyborów przez ogół mieszkańców, oraz instytucje wykonawcze (zarząd gminy, powiatu, województwa) powoływane przez władzę uchwałodawczą. Taki podział...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest powiat? Na podstawie jakich kryteriów tworzą obecną mapę powiatów?

   

  Powiat jest jednostką podziału terytorialnego obejmującą swym zasięgiem obszar kilku gmin. Kryteria podczas tworzenia mapy powiatów:

  wykształcone funkcje ponadgminne, jego stosunek do okalających gmin

  potencjał ekonomiczny planowanego powiatu

  tradycję, historię, potencjał...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt

Do góry