WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Na czym najczęściej opiera się władza?

   

  Najczęściej uważa się, że władza może opierać się na sile albo autorytecie. W pierwszym przypadku posluszeństwo jest efektem strachu przed przymusem, w drugim wynika z zaufania jakim podporządkowujący się władzy obdarzają tego, kto podejmuje decyzje.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj trzy etapy legitymizacji władzy politycznej według Maxa Werbera

   

  Max Weber wyróżnił trzy typy legitymizacji (uprawomocnienia) władzy politycznej:

  tradycja (władza może być akceptowana przez rządzących dlatego,że są oni przekonani, iż istnieje ona od dawna i należy niejako do naturalnego porządku rzeczy. Jej legalność wynika z uznania mocy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje spełnia państwo?

   

  Państwo w swoim działaniu realizuje dwie podstawowe funkcje – zapewnia obywatelom bezpieczeństwo zewnętrzne w relacjach z innymi wspólnotami i strzeże porządku na swoim terytorium (przez stworzenie reguł prawnych).

  Inne zadania państwa nie są już tak powszechnie aprobowane. Platon i Arystoteles...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie państwo, przedstaw jego cechy

   

  Państwo to wspólnota polityczna, współcześnie będąca najczęściej formą organizacji życia narodu (państwo narodowe). W najbardziej znanej definicji państwa sformułowanej na początku XX w. przez Georga Jellinka wskazuje na trzy jego zasadnicze cechy: wyodrębnione terytorium, żyjąca na nim...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw historyczny rys idei państwa

   

  Pańśtwo pojmowane jako wspólnota polityczna podporządkowana jednemu ośrodkowi suwerennej władzy, istnialo długo przedtem, zanim zaczęto używać samego słowa “państwo”. Państwami były starożytne despocje, greckie polis, rzymska republika jak i średniowieczne królestwa.

  Dopiero Machiavelli...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw teorie pochodzenia państwa oraz jego typy według różnych kryteriów

   

  W teistycznej koncepcji genezy państwa, jego pojawienie się wynika z woli Boga. Święty Augustyn podkreślał boskie pochodzenie państwa, św. Tomasz z Akwinu, dodawał jednak, że powstanie konkretnego państwa jest efektem ludzkich starań. Władcy absolutni lubili podkreślać , że ich władza pochodzi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: ideologia, doktryna polityczna, program polityczny

   

  Ideologia – zbiór idei, na który składa się zarówno opis i ocena zastanej rzeczywistości, jak i wizja pożądanego porządku społecznego i politycznego. Jest ona czynnikiem integrującym ludzi wyznających podobne zasady, przekonania i mobilizującym do wspólnej aktywności politycznej. Ideologia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest polityka?

   

  Grecy przez politykę rozumieli sztukę rządzenia państwem. Dzisiaj w potocznym ujęciu polityka to nie tyle sztuka rządzenia, ale raczej sztuka zdobywania i utrzymania władzy.

  Tak rozumiana polityka jest sferą nieustannych sporów i konfliktów. Dlatego w politologii politykę pojmuje się przede...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie opinia publiczna, opisz proces jej kształtowania i czynniki, które na nią wpływają, a także sposoby badania opinii publicznej

   

  Przez opinię publiczną rozumie się zwykle publicznie wyrażane poglądy przez obywateli dotyczące istotnych problemów społecznych i politycznych. Najczęściej za głos opinii publicznej uznajemy stanowisko zajmowane przez większość obywateli. Jeśli znaczące grupy obywateli mają odmienne poglądy w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ na czym powinna polegać niezależność, obiektywizm i bezstronność mediów

   

  Po to by media mogły dobrze realizować swoje funkcje, muszą być niezależne od władz. Oznacza to zarówno, że nie mogą być zmuszone do wypełniania poleceń polityków, jak i to, że zagwarantuje im się prawo do wolności słowa i swobodnego przekazywania informacji.

  W w państwach demokratycznych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 707

  praca w formacie txt

Do góry