WOS /411 prac/

 • Ocena brak

  Porównaj koncepcję kontynentalną i amerykańską w zakresie pozycji państwa i obywatela

   

  O ile w tradycji amerykańskiej sens wolności jednostki polega na wolności od ingerencji państwa, o tyle w tradycji europejskiej jednostka może spełnić swą wolność i osiągnąć szczęście jako obywatel działający poprzez państwo.

  Rozumowanie takie prowadzi do wniosku, że aktywne działanie na...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj rodzaje referendów

   

  Zależnie od stosowanego kryterium można mówić o różnych rodzajach referendów:

  ze względu na moc prawną, jaką ma referendum, wyróżniamy referendum wiążące (jego wynik jest wiążący dla władz) i opiniodawcze (władze mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę wynik referendum - jest to jedynie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W którym roku powstał parlament angielski i z jakich składał się izb?

   

  W roku 1264 (w trakcie konfliktu z opozycją) zwołany został po raz pierwszy parlament angielski, w którym obok króla i możnych (tworzących Izbę Lordów) zasiedli przedstawiciele drobnego rycerstwa i mieszczaństwa, tworząc Izbę Gmin.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj angielski system monarchii parlamentarno - gabinetowej

   

  Angielski system monarchii parlamentarno - gabinetowej był doskonalony w ciągu XVIII wieku. Ulegała wzmocnieniu pozycja szefa rządu- premiera, ustalono zasady podziału kompetencji miedzy ministrami, odpowiadającymi solidarnie przed parlamentem za sposób sprawowania władzy.

  Akty wydawane przez króla dla...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest system prawa precedensowego?

   

  Czynnikiem, który przesadził o tym, iż brytyjska tradycja prawa różni się od kontynentalnej, jest system prawa precedensowego(common law).

  Odwoływało się ono do starodawnych obyczajów, które ukształtowały się, zanim zaczęto spisywać wszelkie kroniki i prawa. Wyciągano stąd wniosek, iż common law...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw angielski system dwupartyjny i określ znaczenie Habeas Korpus Act

   

  Angielski system dwupartyjny złożony był ze stronnictw torysów i wigów. Torysami zwano zwolenników dworu, Kościoła i prądów konserwatywnych, mianem Wigów natomiast określano obrońców tolerancji dla sekt protestanckich, będących jednocześnie zwolennikami przewagi parlamentu nad królem. Wielkim...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego Ustawa o Prawach oznaczała przekształcenie Anglii w monarchię konstytucyjną?

   

  Parlament ofiarował koronę zięciowi Jakuba, rządzącemu w Holandii Wilhelmowi Orańskiemu.

  Wydał on Ustawę o Prawach(bill of Rights), która ustanowiła supremacje parlamentu, odbierając królowi prawo zawieszania uchwał parlamentarnych. Król w swych poczynaniach związany był prawem. Jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestaw teorie rządu ograniczonego i umowy społecznej Johna Lockea

   

  John Locke w swym klasycznym dziele zatytułowanym „Dwa traktaty o rządzie” przedstawił teorię rządu ograniczonego. Według niego władza powinna być ograniczona przez konstytucyjny system prawny oparty na prawach naturalnych człowieka.

  Wywodził je z prawa natury, które zostało wpojone przez Boga...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw genezę MCHL

   

  Korzenie angielskiego systemu politycznego sięgają średniowiecza, tak jak w przypadku innych monarchii w XII i XIII wieku trwał w Anglii konflikt pomiędzy monarchią a rycerstwem i duchowieństwem., starającym się ograniczyć tendencje centralistyczne dworu. Pozycję dynastii Plantagenetów, w tych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj 2 kluczowe elementy MCHL

   

  Kluczowe znaczenie Wielkiej Karty Swobód sprowadza się przede wszystkim do dwóch elementów: po pierwsze, król zobowiązał się w Karcie do nienakładania nowych podatków bez zgody Wielkiej Rady, złożonej z baronów i wyższego duchowieństwa.. Ograniczało to w istotny sposób władzę królewską i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt

Do góry