Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wyżywienie

  Jak już wspomniano, dramat współczesnego świata polega na tym, że w krajach najmniej zdolnych do wchłaniania przyrostu ludności wzrost jej liczby jest najszybszy. Kraje wysoko uprzemysłowione mają wydajne rolnictwo zdolne do wyżywienia własnej ludności i wytwarzające nadwyżki eksportowe. Słabo...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki rozwoju podtrzymywalnego

  Rozpowszechniona jest opinia, że społeczeństwa powinny spełniać dwa warunki, aby rozwój gospodarki w środowisku przyrodniczym mógł być podtrzymywalny: 1) powinny mieć zdolność do nakładania ograniczeń na stopień zaspokajania swoich potrzeb (poziomu konsumpcji, dobrobytu); 2) powinny mieć zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzenie się ludności

  Do niedawna starzenie się było zmartwieniem osobistym i rodzinnym. leraz stało się zjawiskiem politycznym, z następstwami społecznymi, ekonomicznymi i demograficznymi (Andrews 2000). Statystyki są alarmujące. Obecnie 600 min ludzi osiągnęło lub przekroczyło 60. rok życia. Do 2050 roku liczba ludności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /5 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika systemu: ludność — gospodarka — środowisko przyrodnicze

  Geografia jest nauką o długiej tradycji. W procesie jej rozwoju ukształtowały się różne kierunki i szkoły naukowe. Jedne miały znaczenie przemijające, inne wniosły trwałe elementy do współczesnego stanu wiedzy geograficznej. Obecnie znaczenie mają przede wszystkim trzy następujące kierunki:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika ludności

  Rozmieszczenie przestrzenne i wzrost liczby ludności mają decydujące znaczenie dla zrozumienia problemów, którymi zajmuje się geografia społeczno-ekono-miczna. Człowiek bowiem jest wytwórcą dóbr i usług, a jednocześnie ich konsumentem. Rozwija powiązania wymienne i transportowe. Opracowuje i przyswaja...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści skali. Siły aglomeracyjne

  Lokalizacja przedsiębiorstw, rozwój miast i regionów oraz przepływy dóbr w skali krajowej i międzynarodowej zależą od kosztów produkcji oraz wymiany dóbr w różnych miejscach i obszarach. Miejsca i obszary, w których możliwa jest obniżka kosztów, przyciągają inwestorów. Z geograficznego punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczności lokalne

  Socjologia wyróżniła wiele typów więzi społecznej (Ziółkowski 1965). Rozróżnia się m.in. więź społeczną opartą na konsensusie oraz na zróżnicowaniu współzależności elementów. W więzi pierwszego typu istotna jest jedność społeczna oparta na wspólnocie zwyczajów, wierzeń, uczuć i tradycji, w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka: perspektywa geograficzna

  Geografia partycypuje w badaniu systemów społeczno-gospodarczych, w którym główną rolę odgrywają nauki ekonomiczne i inne nauki społeczne, a także nauki techniczne. W badaniach geograficznych posługujemy się pojęciami, które sformułowano w wyniku nagromadzenia się i uogólniania obserwacji. W systemie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe technologie

  Współczesną fazę rozwoju techniki i gospodarki znamionuje wzrost znaczenia informacji. Termin ten w szerszym znaczeniu jest definiowany zarówno jako zasób nowych odkryć technicznych, jak i jako ich zastosowania (Castells 1985). Według tego poglądu informacyjność jest charakterystyczną cechą strumienia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terytoria i granice

  Terminu: terytorium można używać w różnym znaczeniu. Dość powszechnie przez terytorium rozumie się obszar, wobec którego może być egzekwowane prawo własności lub zwierzchności i którego granice mogą zostać określone (Haggett 1972, rozdz. 16). W tym rozumieniu terytoriami są gospodarstwa rolne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 266

  praca w formacie txt

Do góry