Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wymień i omów trzy funkcje Sejmu i Senatu

  Funkcja ustawodawcza parlamentu należy do jego podstawowych zadań. Parlament posiada na jej mocy prawo do stanowienia ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi, powszechnie obowiązującymi w Polsce.

  Funkcji ustrojodawczej Sejm może uchwalić konstytucję bądź wprowadzić do niej zmiany. Parlament...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kompetencje Rady Ministrów

  - posiada inicjatywę ustawodawczą

  - posiada prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm

  - prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczpospolitej

  - zajmują się sprawami polityki państwa nie zastrzeżonymi dla innych organów państwowych i samorządu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zasady wyboru Sejmu i Senatu

  Sejm składa się z 460 posłów. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mogą być przyczyny zjawiska że w krajach w których przywrócono demokracje, społeczeństwo nie zawsze się w nią angażuje?

  Władza, która nie liczy się z obywatelem, nie tylko traci wiarygodność, ale podważa fundamenty samej demokracji rozumianej jako „władza ludu”, zaprzepaszcza ideę władzy stanowiącej emanację społeczeństwa.

  Państwo zarządzane przez taką władzę staje się jedynie marionetką prawdziwej demokracji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów genezę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczpospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stoi na czele aktów prawnych w Polsce. Zasada ta wiąże się z koniecznością zgodności wszystkich pozostałych aktów prawnych z ustawą zasadniczą. Oznacza to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów uprawnienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

  - podpisuje ustawy, które uchwalane są przez Sejm i Senat, ma też prawo skierowania ich do Trybunału Konstytucyjnego albo z powrotem do Sejmu (jest to tzw. weto, wówczas ustawa musi być ponownie uchwalona większością 3/5 głosów)

  - ratyfikuje (jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień trzy dowolne zasady ustrojowe Rzeczpospolitej Polskiej i omów je

  Zasada:

  1) demokratycznego Państwa prawa

  2) unitarnej formy państwa

  3) zwierzchniej władzy narodu

  4) trójpodziału władzy

  5) pluralizm polityczny

  6) republikańska forma rządu

  Zasada suwerenności narodu 

  Zasada ta jest podstawą państwa demokratycznego. Zgodnie z nią najwyższym źródłem władzy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /4 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zadania Zgromadzenia Narodowego

  Zgromadzenie Narodowe to łączne posiedzenie obu izb parlamentarnych: Sejmu i Senatu. Parlamentarzyści podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego są sobie równi (brak rozróżnienia na Posłów i Senatorów). Nie ma ono określonego trybu prac, jest zwoływane do wypełnienia którejś z kompetencji określonych w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kompetencje Prezesa Rady Ministrów

  Kompetencje organizacyjne 

  • reprezentuje Radę Ministrów 

  • kieruje jej pracami 

  • zwołuje posiedzenia 

  • ustala porządek obrad 

  • przewodniczy posiedzeniom 

  Kompetencje merytoryczne 

  • kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów 

  • ponosi odpowiedzialność polityczną 

  • decyduje o składzie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i komunalne moją obywatele Rzeczpospolitej Polskiej?

  1) prawo do własności i dziedziczenia oraz ochrony innych praw majątkowych. Własność może być ograniczona jedynie w drodze ustawy 

  2) wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Obowiązek pracy nałożyć może tylko ustawa. Konstytucja zakazuje stałego zatrudniania nieletnich...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt

Do góry