Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Czego dotyczyły poprawki do konstytucji amerykańskiej zawarte w Karcie Praw?

   

  Ratyfikacja konstytucji w poszczególnych stanach nie odbyła się bez problemów. Konsekwencją tych debat było przyjęcie przez pierwszy Kongres w 1791r. zbioru dziesięciu poprawek do konstytucji, określonych mianem Karty Praw, która weszła w skład konstytucji jako jej „uzupełnienie”.

  Gwarantowała ona...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: referendum i plebiscyt

   

  REFERENDUM - bezpośrednie głosowanie ogółu obywateli. W Polsce referendum ogólnokrajowe może być przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, np. w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia projektu ustawy. Referendum lokalne zarządzić można w sprawie odwołania organu stanowiącego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj koncepcję kontynentalną i amerykańską w zakresie pozycji państwa i obywatela

   

  O ile w tradycji amerykańskiej sens wolności jednostki polega na wolności od ingerencji państwa, o tyle w tradycji europejskiej jednostka może spełnić swą wolność i osiągnąć szczęście jako obywatel działający poprzez państwo.

  Rozumowanie takie prowadzi do wniosku, że aktywne działanie na...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj rodzaje referendów

   

  Zależnie od stosowanego kryterium można mówić o różnych rodzajach referendów:

  ze względu na moc prawną, jaką ma referendum, wyróżniamy referendum wiążące (jego wynik jest wiążący dla władz) i opiniodawcze (władze mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę wynik referendum - jest to jedynie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W którym roku powstał parlament angielski i z jakich składał się izb?

   

  W roku 1264 (w trakcie konfliktu z opozycją) zwołany został po raz pierwszy parlament angielski, w którym obok króla i możnych (tworzących Izbę Lordów) zasiedli przedstawiciele drobnego rycerstwa i mieszczaństwa, tworząc Izbę Gmin.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw za i przeciw idei referendum

   

  Za: Zwolennicy referendów zwracają uwagę na to, ze jest ono jedynym sposobem sprawdzenia, jaka jest prawdziwa "wola ludu" w danym momencie. Ponadto stwarza okazję - dzięki poprzedzającej je kampanii - edukacji obywateli, uświadomienia im wagi problemów politycznych i zaangażowania w bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczył spór kolonistów amerykańskich z rządem angielskim?

   

  Koloniści uważali się za pełnoprawnych obywateli brytyjskich i na tej podstawie w sporach z gubernatorami stali na stanowisku, że przysługują im te same prawa, którymi cieszyli się mieszkańcy metropolii. Uznawali wie, że zgromadzenia kolonialne istnieją na podstawie tych samych starodawnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zawierała Deklaracja Niepodległości?

   

  W Deklaracji Niepodległości były zawarte podstawowe zasady, które weszły później w skład konstytucji. W dużym stopniu opierały się one na ideach Johna Locke’a. W konstytucji podkreślano równość wszystkich ludzi, posiadających takie nienaruszalne prawa, jak prawo do życia, wolność oraz swobody w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest ludowa inicjatywa ustawodawcza?

   

  Ludowa inicjatywa ustawodawcza także jest instytucją demokracji bezpośredniej. Polega ona na tym, że obywatele po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów (np. w Polsce 100 000) mogą wnieść do parlamentu swój projekt ustawy. Uprawnienie to, choć niewątpliwie użyteczne, ma znacznie mniejszą siłę niż...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie demokracja. Czym jest demokracja bezpośrednia a czym pośrednia czyli przedstawicielska. Zwróć uwagę na zasadę kadencyjności władz

   

  DEMOKRACJA - dosłownie: władza ludu (gr. demos - lud, kratos - władza). W swoim podstawowym znaczeniu demokracja oznacza typ ustroju, w którym władzę sprawuje całe społeczeństwo, a decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości.

  Demokracja bezpośrednia, z którą mieliśmy do czynienia w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt

Do góry