Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw zadania własne i zlecone gminy

   

  Własne:

  związane z infrastrukturą techniczną

  związane z infrastruktura społeczną

  związane z utrzymywaniem porządku publicznego

  związane z ładem przestrzennym i ekonomicznym

  Zlecone są zadaniami należącymi do administracji rządowej przekazywanymi samorządom do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zbudowana i w jakim okresie czasu działa Rada Ministrów?

   

  Rada ta składa się z prezesa Rady Ministrów i ministrów. Ponadto w skład RM mogą wchodzić wiceprezesi RM i przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

  RM powoływana jest na początku kadencji nowo wybranego Sejmu, oraz w przypadku odwołania lub ustąpienia poprzedniej RM. Działa ona aż do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób gmina może realizować swoje zadania?

   

  Może realizować je w sposób bezpośredni (tworząc wyspecjalizowane przedsiębiorstwa komunalne takie jak Miejski Zakład Komunikacji...) lub pośrednio,powierzając określone zadania innym podmiotom gospodarczym.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się powołuje i odwołuje RM?

   

  Konstytucja przewiduje trzy kroki prowadzące do powołania RM. Pierwszy należy do prezydenta. Ma on 14 dni od odwołania poprzedniej RM żeby wskazać prezesa i powołać przedstawionych przez niego członków rządu. W ciągu kolejnych 14 dni premier musi przedstawić program i uzyskać wotum zaufania od...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są jednostki pomocnicze gminy?

   

  Gminy mogą powoływać pomocnicze jednostki w postaci samorządu sołeckiego, dzielnicowego i osiedlowego. Nie posiadają one osobowości prawnej ani też ustawowo określonych kompetencji.

  Celem powoływania jednostek jest wspieranie społecznej aktywności, a także oddanie małym środowiskom możliwości...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień kompetencje RM

   

  Konstytucja nadaje ogólną kompetencję prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej RP oraz kierowania administracja rządową. Znaczy to, że wszystkie sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych instytucji należą do zakresu kompetencji rządu.

  Szczególne uprawnienia: wykonywanie ustaw...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie kompetencje ma prezydent RP?

   

  reprezentowanie państwa na zewnątrz,

  zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi (za pośrednictwem ministra obrony narodowej)

  powoływanie na funkcje w organach władzy wykonawczej państwa: rządu, części członków RPP i PRRiT. Prezydent zgłasza również Sejmowi kandydata na prezesa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie elementy modelu parlamentarno - gabinetowego oraz systemu półprezydenckiego widziane są w organach władzy wykonawczej w Polsce?

   

  Organami władzy wykonawczej państwa są prezydent RP i Rada Ministrów. Stosunki między głową państwa, rządem a parlamentem zostały oparte na modelu parlametarno-gabinetowym z silna pozycja premiera.

  Model ten charakteryzuje się decydującym wpływem parlamentu na skład Rady Ministrów., choć z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj kompetencje Sejmu i Senatu

   

  Kompetencje Sejmu można podzielić na trzy grupy:

  ustrojodawcze (uchwalanie zmian w konstytucji)

  prawotwórcze (uchwalanie ustaw,w tym przyjmowanie budżetu państwa, ratyfikacja ważniejszych umów międzynarodowych, przyjmowanie uchwał i regulaminu)

  kreacyjno–kontrolne (udział w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto i w jaki sposób może być wybrany na prezydenta RP?

   

  Kandydatem może zostać obywatel polski, korzystający w pełni z praw wyborczych który ukończył 35 lat i zgłoszony jest przez co najmniej 100tys. obywateli.

  Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt

Do góry