Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Co należy do wyłącznych kompetencji rady samorządowej?

   

  podejmowanie decyzji w sprawie organizacji i kierunków rozwoju gminy

  dokonywanie obsady personalnej innych organów gminy, a także wybór przewodniczącego rady, skarbnika, i sekretarza gminy

  podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych

  podejmowanie decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy dwa rodzaje samorządów?

   

  Samorząd zawodowy- przykładem mogą być samorządy adwokackie czy lekarskie. Ich członkami są z mocy prawa adwokaci czy lekarze wykonujący zawód. Organami samorządu adwokackiego są izby adwokackie i Naczelna Rada Adwokacka. W przypadku samorządu lekarskiego odpowiednio izby lekarskie i Naczelna...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest powiat? Na podstawie jakich kryteriów tworzą obecną mapę powiatów?

   

  Powiat jest jednostką podziału terytorialnego obejmującą swym zasięgiem obszar kilku gmin. Kryteria podczas tworzenia mapy powiatów:

  wykształcone funkcje ponadgminne, jego stosunek do okalających gmin

  potencjał ekonomiczny planowanego powiatu

  tradycję, historię, potencjał...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakich dziedzin dotyczą zadania powiatu?

   

  drogi i transport

  edukacja i kultura

  zdrowie

  rynek pracy

  bezpieczeństwo i porządek publiczny

  pomoc społeczna

  nadzór i obsługa administracyjna

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania samorządu wojewódzkiego

   

  pobudzanie rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie inwestycji, zawieranie kontraktów z administracją rządową, pozyskiwanie środków na rozwój regionalny ze źródeł urzędowych i międzynarodowych

  opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

  Tworzenie regionalnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielą się władze samorządowe?

   

  Dzielą się one na tzw. Organy stanowiące czyli instytucje o charakterze uchwałodawczym (rady gminy i powiatu, sejmiki wojewódzkie) powoływane w drodze wyborów przez ogół mieszkańców, oraz instytucje wykonawcze (zarząd gminy, powiatu, województwa) powoływane przez władzę uchwałodawczą. Taki podział...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia premiera. Czym są rozporządzenia?

   

  Kieruje on RM, koordynuje jej pracę i reprezentuje rząd. Szerokie podstawy do podejmowania decyzji nadaje mu przepis mówiący o zapewnieniu przez premiera wykonywania polityki rządu oraz określaniu sposobów jej wykonywania. Ustawa zasadnicza powierza ponadto premierowi nadzór nad samorządem terytorialnym...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest gmina?

   

  To najmniejsza jednostka podziału terytorialnego państwa. Termin ten oznacza zarówno określony obszar jak i zamieszkujących go ludzi. W Polsce gmina jest wspólnotą mieszkańców i podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

  Władzę sprawują w niej przedstawiciele ogółu mieszkańców. Gmina poza...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W czym wyraża się wspólnotowy charakter gminy?

   

  Użycie w ustawie o samorządzie terytorialnym terminu wspólnota wyraża intencję, by społeczności lokalne zacieśniały łączące je więzi, pogłębiały świadomość wspólnych zadań i interesów, a także rozwijały zdolność do samoorganizowania się oraz podejmowania wspólnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kontrasygnata? Jakie wyróżniamy samodzielne kompetencje prezydenta?

   

  Kontrasygnata to podpis potwierdzający zgodę i współodpowiedzialność prezesa Rady Ministrów. Obowiązek kontrasygnaty premiera uzależnia więc działanie prezydenta od zgody rządu, zaś wyjęcie wybranych aktów z obowiązku kontrasygnaty oznacza wyposażenie prezydenta w poważny oręż, pozwalający mu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry