Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ENIGMA - maszyna szyfrująca

  Niemiecka maszyna szyfrująca, po­wszechnie używana przez wojska lądowe, morskie i powietrzne, zo­stała wynaleziona przez Hugona Alexandra Kocha w 1919 r. (patent z 7 października 1919 r.). Pierwot­nie służyła do utajniania kore­spondencj i handlowej. Wynalazek zakupił dr Arthur Scherbius, który...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGLAND - okręt

  Amerykański niszczyciel eskortowy typu Buckley zbudowany w 1943 r. , wsławił się zatopieniem od 19 do 26 maja 1944 r. na Morzu Filipińskim 5 japońskich okrętów podwodnych oraz udziałem w zatopieniu następ­nego okrętu podwodnego 5 dni później. W maju 1945 r. został cięż­ko uszkodzony w wyniku ataku...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENFIELD - broń strzelecka

  Karabinom i rewolwerom konstruo­wanym i produkowanym w Royal Smali Arms Factory w Enfield Lock, Wielka Brytania, nadawano nazwy pochodzące od tej miejsco­wości. Doświadczenia wojen burskich w latach 1899-1902 wykazały, że piechota brytyjska potrzebuje uni­wersalnego karabinu. Jeszcze przed zakończeniem wojen...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRYCZNE DZIAŁO

  W końcu 1940 r. konsultant nauko­wy zakładów Siemensa inż. Muck zaproponował ustawienie w pobli­żu Lille we Francji działa, które mo­głoby ostrzeliwać Londyn 200-kilo-gramowymi pociskami miotanymi siłą pola magnetycznego. O wybo­rze Lille jako miejsca zamontowa­nia działa zadecydowała bliskość kopalń...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EISENHOWER DWIGHT DAVID (1890-1969) - generał

  Oficer amerykański, w czasie II wojny światowej dowodził siłami alianckimi w rejonie basenu Morza Śródziemnego, a następnie w in­wazji na Francję i walkach w Eu­ropie Zachodniej. Absolwent szkoły wojskowej w West Point, w 1915 r. rozpoczął służbę w piechocie, lecz mimo sta­rań o wysłanie na front do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT - walki 1940-41

  W dniu wybuchu II wojny świato­wej do Egiptu wkroczyły wojska brytyjskie. Podstawę prawną do ta­kiego kroku dawał traktat egipsko-brytyjski z sierpnia 1936 r. stano­wiący (art. 7), że w przypadku woj­ny władze „udostępnią wszelkie obiekty... a zwłaszcza porty, lotni­ska, środki komunikacji".

  Działanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /3 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDEN ANTHONY (1897-1977) - polityk

  Czołowy działacz brytyjskiej Partii Konserwatywnej, poseł od 1923 r., objął w grudniu 1935 r. stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Neville'a *Chamberlaina. Nie akceptował jed­nak polityki ustępstw wobec mo­carstw faszystowskich (*appease-ment) i w lutym 1938 r. zrezygno­wał ze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBEN EMAEL - bitwa 1940 r.

  Fort wybudowany w latach 1931-35 we wnętrzu góry w pobliżu połą­czenia Kanału Alberta z Mozą; składał się z podziemnych pomie­szczeń, w których mieszkało 700 żołnierzy: sypialni, kuchni, spichle­rzy z zapasem żywności na 3 mie­siące, studni sięgającej do źródeł wody na głębokości 60 m, 6...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /4 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EAGLE - okręt

  W budowie brytyjskiego lotni­skowca, zakończonej w 1923 r., wykorzystano kadłub pancernika (przeznaczonego pierwotnie dla Chile), co ograniczyło liczbę samo­lotów, ale jednocześnie zapewniło okrętowi dobre opancerzenie i uzbrojenie. Służbę bojową rozpo­czął na Dalekim Wschodzie, gdzie startujące z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIK - okręt podwodny

  Okręt podwodny przekazany Pol­skiej Marynarce Wojennej przez władze brytyjskie w październiku 1942 r. w zamian za zatopiony okręt podwodny *Jastrząb. Na po­czątku 1943 r. Dzik (dowódca kmdr Bolesław Romanowski) działał krótko na trasach konwojów do ZSRR, w maju został skierowany na Morze Śródziemne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt

Do góry