Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Apokalipsa spełniona

  Okupacja. Terror. Hitlerowskie i stalinowskie obozy niewolniczej pracy oraz systematycz-nego ludobójstwa. Tym okazała się katastrofa drugiej wojny światowej. Rzeczywistość oku-pacyjna, którą w Polsce nazwano  a p o k a l i p s ą  s p e ł n i o n ą, rozmiarami zbrodni orazgrozy przerosła najczarniejszą...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Katastrofizm radosny

  Reguła solidarności była z premedytacją łamana przez tych poetów, którzy akceptowalikatastroficzną diagnozę (wierzyli w nieuchronną zagładę dotychczasowej struktury świata),przemawiali językiem katastroficznych wizji, ale uważali, że stary świat powinien zginąć,byli po stronie tych, którzy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Solidarność

  Zaimek „my” („nas”) w modlitwie żałobnej odnosi się także do reguły solidarności. „My,cywilizacje, wiemy już, że jesteśmy śmiertelne” – pisał Paul Yalery. „Zbliżamy się do końcaz matematyczną dokładnością” – oświadczał bohater Nóg Izoldy Morgan Jasieńskiego. „Wstuku ciężkich serc / nam ani...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Aktualność

  Czytelnik wiersza katastroficznego nie powinien się łudzić, iż wizja apokalipsy dotyczydalekiej przyszłości. Przeciwnie, musi wiedzieć, iż katastrofa się już zaczęła; przez jakiś czasbędzie się jeszcze działa w fikcyjnych światach literackich, ale już wkrótce przeobrazi się wstuprocentową...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Wizyjność

  Katastroficzny obraz świata w poezji był zbiorem  z n a k ó w  w r ó ż ą c y c h  z a g ł a dę. W jakimkolwiek otoczeniu znajdował się podmiot lub bohater wiersza katastroficznego,jego uwaga koncentrowała się na ukrytych lub jawnych sygnałach wielkiego niebezpieczeń-stwa. W poezji Miłosza znaki...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Typowość

  W dziele katastrofisty  g i n ą c y  b o h a t e r  musiał być kimś reprezentatywnym dla zdą-żającej ku katastrofie wspólnoty. Musiał być  t y p o w y, pozbawiony właściwości, którezwracając na siebie uwagę – oddalałyby myśl o powszechności opisywanej tragedii. Gdy takibohater ginął (lub...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /5 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Literackie reguły katastrofizmu

  Poetyckie przepowiednie katastrofy (tak samo zresztą powieściowe i dramaturgiczne) mo-gły być wyrażone za pomocą rozmaitych, dowolnie kombinowanych środków artystycznych –pochodzących z wielu stylów i poetyk. Można łatwo poszerzyć rejestr „izmów” odnotowa-nych przez Wykę.

  W dorobku polskich poetów...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Katastrofizm poetów

  Po dwudziestu latach od klęski wrześniowej próbę zdefiniowania katastrofizmu jako faktuliteratury polskiej podjął Kazimierz Wyka (1910 – 1975), wybitny historyk i krytyk literatu-ry, w książce Rzecz wyobraźni (1959). Jego definicja jest interesująca nie tylko jako głos wy-bitnego znawcy i pedagoga, ale...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Katastrofizm historiozoficzny

  „Ale nie chodzi przecież o same wojny (...), wymiar był o wiele większy. Chodziło o ko-niec pewnego świata. Można powiedzieć, że świat się systematycznie kończy” – tak uzupeł-niał swą charakterystykę katastrofizmu Czesław Miłosz.Obok wymiaru politycznego zjawisko to miało więc także wymiar...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Wincent Dodano /29.04.2011 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Pożegnanie Dwudziestolecia

  Zanim doszło do wybuchu wojny 1939 roku, przewidywano ją, i to coraz dokładniej. Pro-gnozy wojenne pojawiały się nie tylko w tajnych naradach dowództwa sił zbrojnych, ale i wpublicystyce, i w prywatnych rodaków rozmowach. Katastrofę przepowiadali także poeci.

  Tak –poznaję:

  to na pewno

  Ja,

  postawiony...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt

Do góry