Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Piętra roślinne w górach

  Roślinność górska układa się piętrowo, co wynika ze spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Piętrowy układ roślinności górskiej przypomina strefy roślinne zależne od szerokości geograficznej. Jednakże nie wszystkie strefy roślinne mają swoje odpowiedniki w układzie pionowym. Układ ten jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślinność strefy subarktycznej i arktycznej

  Surowość klimatu sprawia, że roślinność tych stref jest uboga. W klimacie subarktycznym występuje tundra, w arktycznym pustynie lodowe.

  Tundra - formacja roślinna rozwijająca się na północ od tajgi. W jej połu­dniowej części dominują krzewy brzozy karłowatej i wierzby po­larnej oraz krzewinki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat roślinny strefy umiarkowanej

  Charakterystyczną cechą roślinności strefy umiarkowanej jest jej duża różnorodność uzależniona od wilgotności. Obszary o suchych klimatach kontynentalnych porasta bezdrzewna formacja roślinna zwana stepem, zaś tereny będące pod wpływem wilgotnych klimatów morskich - las liściasty, mieszany lub...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślinność strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej

  Zwrotnikowa strefa klimatyczna charakteryzująca się wysokimi tempe­raturami i bardzo niskimi opadami stwarza roślinności specyficzne warunki bytowania. Na jej obszarach roślinność przystosowała się do braku wilgoci - jest bardzo skąpa i nigdzie nie tworzy zwartej pokrywy. W zależności od ilości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

  Zróżnicowanie roślinności w strefie klimatu równikowego i podrówniko-wego wynika z ilości i rozkładu opadów w ciągu roku. Zmniejszająca się roczna suma opadów, w miarę przesuwania na północ i południe od równi­ka, oraz wyraźnie zaznaczająca się pora sucha i deszczowa decydują o we­getacji roślin. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne na Ziemi

  Wszystkie organizmy żywe tworzą biosferę, która obejmuje przestrzeń dolnej troposfery, całą hydrosferę i powierzchniową warstwę litosfery. Ro­śliny i zwierzęta żyjące na określonym terenie o charakterystycznych dla niego warunkach bytowania tworzą biocenozę. Wyróżniamy biocenozy lądo­we i wodne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie powierzchni dna oceanicznego

  Ukształtowanie dna oceanicznego jest tak samo urozmaicone, jak po­wierzchnia lądów, a różnice wysokości poszczególnych elementów rzeźby są znacznie większe niż na kontynentach. Wielkimi formami ukształtowa­nia den oceanicznych są:

  szelf- stanowi bezpośrednie przedłużenie obszarów lądowych. Ma...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie powierzchni lądów

  Na obszarach lądowych wyróżniamy trzy główne formy ukształtowania różniące się wysokościami względnymi i bezwzględnymi. Są to:

  niziny - leżące poniżej 300 m n.p.m. mające mało urozmaiconą rzeźbę. Ich powierzchnia może być płaska (równinna), pagórkowata lub falista. W obrębie nizin znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa hipsograficzna

  Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmienności powierzchni ziemi dopro­wadziły do powstania głównych form ukształtowania oraz zróżnicowania rzeźby w ich obrębie. Największymi jednostkami są cokoły kontynentalne i baseny oceaniczne, które mają różne formy ukształtowania powierzchni. Średnia wysokość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w rzeźbie powierzchni Ziemi

  Działalność wszystkich rzeźbotwórczych czynników egzogenicznych prowadzi do niszczenia wyniosłości i zasypywania obniżeń. Ogół wszystkich procesów niszczących powierzchnię, powodujących jej wyrównywanie i stopniowe obniżanie nazywamy denudacją. Procesy denudacyjne, działając bez przerwy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 857

  praca w formacie txt

Do góry