Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Ruch OBIEGOWY Ziemi - jego konsekwencje

  Ruch obiegowy Ziemi wokół słońca odbywa się w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara po orbicie. Okres jednego obiegu trwa 365,2422 dnia i nazywany jest rokiem zwrotnikowym.

  KONSEKWENCJE ruchu obiegowego:

  - zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku;

  - długość trwania dnia i nocy;

  - wysokość...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmieszczenie, wydobycie i aktualne wykorzystanie WĘGLA kamiennego i brunatnego na świecie i w Polsce

  Główne złoża węgla kamiennego tworzyły się około 300 mln lat temu, w tzw. erze paleozoicznej, dokładniej w okresie karbonu. Zaś węgiel brunatny tworzył się w erze kenozoicznej, w okresie trzeciorzędu (ok. 30 mln lat temu).

  Złoża węgla powstały na nadmorskich zabagnionych równinach (Zagłębie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oceń przydatność rolniczą GLEB w Polsce

  W Polsce dominują gleby bielicowe i brunatne powstałe z lodowców. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują czarnoziemy wytworzone na lessach (Zamość, Sandomierz), czarne ziemie wytworzone na podłożu pylastym i gliniastym (Kujawy, Sochaczew), rędziny (wyż. Lubelska), gleby bagienne (dolina Biebrzy), mady (np...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGRAMY, KARTOGRAMY i KARTODIAGRMY, ich znaczenie w geografii gospodarczej

  A) DIAGRAM – jest niczym innym, niż wykresem przedstawiającym przebieg jakiegoś zjawiska.

  B) KARTOGRAM – jest rysunkiem wykonanym na podkładzie kartograficznym, z podziałem na jednostki odniesienia, przedstawiający wartości względne zjawiska w poszczególnych jednostkach terytorialnych.

  Zastosowanie – do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij znaczenie przemysłu PALIWOWO - ENERGETYCZNEGO

  Do przemysłu paliwowo-energetycznego zalicza się przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem surowców energetycznych, oraz wytwarzaniem energii. W skład tej gałęzi przemysłu wchodzą: kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, jak również elektrownie, elektrociepłownie i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIGRACJE ludności, ich rodzaje, przyczyny i skutki społeczno - ekonomiczne

  Migracja ma duży wpływ na sposób rozmieszczenia ludności i jego zmiany. Migrację dzielimy na:

  - EMIGRACJA – tj. opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania (odpływ ludności);

  - IMIGRACJA – tj. przybycie na nowe miejsce zamieszkania (przypływ ludności)

  - stałe – decyzję z zamieszkaniem na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podział MAP i określ ich zastosowanie

  Mapy ze względu na zakres przedstawionej treści można podzielić na dwa rodzaje: -

  OGÓLNOGEOGRAFICZNE,

  - TEMATYCZNE.

  Treścią map ogólnogeograficznych jest ogólna ch-ka przedstawionego terenu, czyli rzeźby terenu, wód, linii komunikacyjnych, osiedli itp. Jeżeli mapa ta wykonana jest w dużej skali 1:200...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główni EKSPORTERZY i IMPORTERZY w handlu światowym

  Wielkość obrotów w handlu światowym można rozpatrywać ze względu na ilość towaru, mierzonego jego masą, lub ze względu na jego wartość. Pod względem wagowym i objętościowym dominują surowce mineralne i artykuły rolnicze. Spośród surowców pierwszą pozycję zajmuje ropa naftowa.

  Główni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /5 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrodnicze uwarunkowania ROZWOJU ROLNICTWA

  Rozwój rolnictwa na poszczególnych obszarach świata jest uzależniony od różnorodnych czynników przyrodniczych. Przede wszystkim od klimatu, stosunków wodnych, gleb i ukształtowania terenu. Wpływ warunków przyrodniczych na rolnictwo można wyrazić w formie twierdzeń o występujących w tym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii FIZYCZNEJ

  GEOGRAFIA jako nauka ma długą historię ponad 2000 lat. Współcześnie pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, oraz o związkach jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt

Do góry