Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - ERY: MEZOZOICZNA I KENOZOICZNA

  Erę mezozoiczną określa się często jako erę gadów.

  Zwierzęta te nie tylko przystosowały się do życia w różnych wa-runkach lądowych, ale wdarły się do śro-dowisk wodnych i powietrznych. Panowały one na Ziemi przez 130 milionów lat, dłu-żej niż jakiekolwiek inne zwierzęta. Prze-waga gadów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - ERA PALEOZOICZNA

  Na szczeblu typu wszystkie grupy zwie-rząt z okresu kambryjskiego przetrwały do

  dzisiaj. Jednakże, jeśli chodzi o gatunki, to nie zachował się żaden. O ile wiadomo, z okresu ordowickiego, który nastąpił po kambrze, przetrwał tylko jeden rodzaj. Tym rodzajem jest Lingula z gromady ra-mienionogów. Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /8 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - TRZECIA RADIACJA

  Rozwój mezodermy u pierwotnych trój-warstwowców był bez wątpienia bardzo po-zytywnym czynnikiem w przystosowywaniu się tych zwierząt. Pozwolił on mianowicie na szerszy podział funkcji ciała pomiędzy większą liczbę tkanek, a to z kolei umożli-wiło prawie całkowitą specjalizację każdej funkcji. Na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /10 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - DRUGA RADIACJA

  Ogólny schemat

  Czy liczne typy wielokomórkowych zwierząt, żyjące dzisiaj, wytworzyły się ja-ko oddzielne, niezależne linie pochodzące od blastei? Czy też blastea dała początek tylko niektórym gromadom, a te z kolei wytworzyły inne? Ponieważ brakuje do-wodów w postaci skamieniałości, znowu biolodzy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /7 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt - PIERWSZA RADIACJA

  Przy założeniu , że populacja pierwot-nego wiciowca rzeczywiście istniała, to wówczas musiało wystąpić zjawisko pierw-szej głównej radiacji adaptatywnej, na którą złożyły się przynajmniej trzy linie potomków, mniej więcej równoległe.

  Jedna taka linia kontynuowała pierwot-ny sposób życia i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /3 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne etapy ewolucji zwierząt

  Pierwszym stadium ewolucji było po-wstanie żywych komórek, a następnie rozwój różnorodnych jednokomórkowych organizmów. Większość z nich jest jeszcze dzisiaj bogato reprezentowana. Żyjącymi obecnie potomkami tych organizmów są bakterie, jednokomórkowe glony i pierwotniaki.

  Biologów intryguje odpowiedz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /07.10.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony - Dinofity (Dinoflagellatae)

  1.Miejsce występowania : większość żyje w morzach

  2.Typ budowy : jednokomórkowe glony które w większości są otoczone pancerzem składającym się z grubych połączonych ze sobą płytek. Mają po dwie wici

  3.Barwniki : chlorofil, fukoksantyna

  4.Substancje zapasowe : tłuszcze, polisacharydy

  5.Tryb...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony - Eugleniny (Euglenophyta)

  1.Miejsce występowania : Organizmy te nie mogą żyć w środowisku zawierającym wyłącznie sole mineralne. Do bujnego rozwoju potrzebne są małe ilości aminokwasów.

  2.Typ budowy : eugleniny opatrzone są jedną lub dwiema wiciami. Organizmy te nie mają zewnętrznej celulozowej ściany komórkowej. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony - Chryzofity (Chrysophta)

  1.Miejsce występowania :wody słone i słodkie

  2.Typ budowy : jednokomórkowe

  3.Barwniki : chlorofil, fukoksantyna

  4.Substancje zapasowe :Odkładanie substancji zaoasowych w postaci polisacharydu, leukozyny i tłuszczów.

  5.Tryb życia :?

  6.Wielkość : mikroskopijnie małe

  7.Sposoby rozmnażania :...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony - Krasnorosty (Rhodophyta)

  1.Miejsce występowania : prawie wyłącznie w morzach, głębokość do 100m. Spotkać je można w strefie przypływów i odpływów, rejony podzwrotnikowe.

  2.Typ budowy : delikatna plecha (gałęzista, koronkowa)

  3.Barwniki : chlorofil, fikoerytrynę

  4.Substancje zapasowe : skrobia krasnorostowa, krople...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 160

  praca w formacie txt

Do góry