Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 - Reformy

  Rada administracyjna - współpracowali z carem, ale dążyli do reform w państwie, Stanisław Kostka Potocki - wielki reformator szkolnictwa (teraz prawie nie funkcjonowało), zaczęło się rozwijać wraz z przemysłem i gospodarką. Należy opodatkować szkolnictwo, potrzebne są podatki na rozwój szkolnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830

  Obszar Królestwa Polskiego - 127.000 km

  Liczba ludności niecałe - 3.000.000 mieszkańców - po 5 latach zwiększyła się o 1/3.

  Królestwo Polskie było złączone z Rosją, łącznikiem był car, postanowiono nadać konstytucję, komisja do tego stworzona składała się z Polaków, ale bardzo konserwatywnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym

  Wojna krymska - obserwowano sytuację w Rosji po wojnie krymskiej (wschodniej) w 1853, konflikt nie miał się rozszerzyć - Rosja i Turcja - Rosjanie zażądali zwierzchności nad ludnością prawosławną, zamieszkującą ziemie pod zwierzchnictwem tureckim, jednak to było tylko pretekstem do wojny, tak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

  Wieś prowadziła wielkie konflikty z dworami, bardzo ostro odbijało się to na sytuacji chłopów z Galicji. Przyczyniło się to do uformowania tam samodzielnego ruchu chłopskiego, tzw. ruchu ludowego. Walczyli oni o rozstrzygnięcie na korzyść wsi sprawy własności lasów i pastwisk (serwitutów), co w l...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - DZIAŁALNOŚĆ PPS I SDKPiL

  Po upadku I Proletariatu zachwiała się działalność socjalistyczna w Królestwie Polskim. Pod wpływem strajków w Łodzi, Białymstoku, W-wie, podjęte zostały próby zorganizowania kolejnej partii robotniczej. W 1888r Ludwik Kulczycki zorganizował II Proletariat, nawiązujący do Wlk. Proletariatu - prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH ROBOTNICZY NA ZIEMIACH POLSKICH

  W czasie rozwoju przemysłu na ziemiach polskich, nastąpił wzrost klasy robotniczej w tempie szybszym niż w Europie. Na początku zasilali ją pracownicy manufaktur i drobni rzemieślnicy, a później również ludność wiejska pozbawiona dotychczasowych źródeł utrzymania. Na Górnym Śląsku i w Królestwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /4 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR AUSTRIACKI

  Przegrana Austrii z Prusami w 1866r przyspieszyła proces tworzenia się autonomii galicyjskiej (1867r). Austria obawiając się powstania wszystkich ludów monarchii, chciała pozyskać gł. Węgrów, oparcia pozycji antycentralistycznej. Dlatego przebudowano monarchię w monarchię dualistyczną - Austro-Węgry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR PRUSKI

  Zdaniem rządzących po zwycięstwie Prus z Francją i ich przywódcy Otto Bismarcka, dążących do pełniejszego zespolenia całego obszaru pod berłem Hohenzollernów, głównymi przeszkodami na tej drodze były nastroje odrębności w katolickich południowych krajach niemieckich i poczucie narodowościowe na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR ROSYJSKI

  System represji wobec ludności polskiej w czasie powstania styczniowego uległ pewnym przeobrażeniom po jego upadku. Wcześniej Aleksander II powołał w Petersburgu tajny Komitet dla Spraw Król. Polskiego. Jego zadaniem było przygotowanie planów zmierzających do likwidacji odrębności Polski i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego

  Represje wobec Królestwa

  W 1833 Rosja zawarła w Czechach układ z Austria, do którego przystąpiły Prusy. Układ ten miał być sojuszem przeciw polskim ruchom narodowowyzwoleńczym. Jednocześnie zaprowadzono w Królestwie represje po powstaniu :

  -nałożono olbrzymia kontrybucje i obowiązek utrzymania armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt

Do góry