Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Znaczenie

  Powstanie Styczniowe było najdłuższym polskim zrywem narodowym. Ugrupowanie Czerwonych rozpoczynając walkę oczekiwało wybuchu wojny europejskiej. Jednocześnie wyrażało sprzeciw wobec polityki margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, zwolennika współpracy z caratem. Nadzieje na interwencję koalicji państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Następstwa powstania

  Po zakończeniu działań zbrojnych władze rosyjskie przeszły do represji wobec społeczeństwa polskiego. Uczestników powstania masowo zsyłano na Syberię, wielu zginęło w wyniku egzekucji. Tylko niewielka grupa ratowała swoje życie ucieczką na zachód. Majątki ziemiaństwa polskiego konfiskowano, do tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Zakończenie walk

  24 lutego w Galicji władze austriackie zarządziły tzw. stan oblężenia i rozpoczęły likwidowanie wszelkich akcji na rzecz powstania, wcześniej podobny los spotkał Wielkie Księstwo Poznańskie ze strony Prus. Romuald Traugutt czynił heroiczne wysiłki dla ratowania powstania, ale zazwyczaj działał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Dyktatura Romualda Traugutta

  We wrześniu 1863 roku car odwołał z zajmowanych w Królestwie stanowisk margrabiego Wielopolskiego oraz wielkiego księcia Konstantego. Powołał nowych gubernatorów: na Litwie - Michała Murawiewa (nazwanego Wieszatielem), w Królestwie Polskim - generała Teodora Berga. Nowo mianowani realizowali zadanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - "Bitwa pod Ignacewem" - J. Kossak

  Tragiczny koniec obydwu dyktatur dowiódł, że władza nie może być związana z żadnym, nawet dużym, oddziałem wojskowym, ponieważ jego losy nie są nigdy pewne. Miejsce dla niej było jedynie w podziemnej Warszawie. Zaistniała sytuacja skłaniała do powrotu formy władzy kolegialnej Rządu Narodowego. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Przebieg działań zbrojnych

  25 stycznia 1863 roku na stanowisko dyktatora powstania mianowano Ludwika Mierosławskiego, jednak z powodu jego nieobecności w kraju funkcję tą pełnił Stefan Bobrowski. Rząd Narodowy nie widział możliwości opanowania Warszawy w pierwszych dniach walki, dlatego też postanowiono, że siły powstańcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Godło z okresu Powstania Styczniowego

  Hrabia Aleksander Wielopolski widział zagrożenie dla prowadzonej przez siebie polityki współpracy z caratem ze strony radykalnej młodzieży. Z jego inicjatywy władze rosyjskie zarządziły pobór do wojska (tzw. branka), aby uniemożliwić wybuch powstania. Na tajnych listach rekrutów (przygotowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Biali i Czerwoni

  W okresie przedpowstaniowym, pod wpływem wydarzeń w Europie, uformowały się dwa obozy polityczne: Czerwonych i Białych. Czerwoni byli zwolennikami pełnej niepodległości Polski, mieli szeroką rzeszę zwolenników wśród różnych grup społecznych, ale przede wszystkim należeli do nich ludzie młodzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Wiosna posewastopolska

  Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej (1853-1856) na jej terenach nastąpiła tak zwana wiosna "posewastopolska". Car zezwolił na przeprowadzenie reform sądownictwa i ekonomicznych. Do Królestwa Polskiego wracali zesłańcy z Syberii, uwięzieni tam ze względów politycznych. Młodzi ludzie zaczęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe w okolicach Radomia

  Po klęsce powstania listopadowego samopoczucie społeczeństwa znacznie się pogorszyło. Polacy nie porzucili jednak idei narodowowyzwoleńczych. Powstanie Krakowskie, ich aktywy udział w Wiośnie Ludów, wszystko to, pomimo iż nieskuteczne, umacniało wiarę, nadzieję, że wolna Polska powróci na mapy Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /44 120

  praca w formacie txt

Do góry