Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ANASTROFA

  ANASTROFA: 1) przestawienie wyrazów (inwersja) w obrębiestałego zwrotu lub zestawienia-, np. Pospolita rzecz zamiastRzeczpospolita; 2) powtórzenie jakiegoś wyrażenia w odwróconejkolejności wyrazów; np.:Czerwień i fiolet, fiolet i czerwień.|J. Śpiewak Przed malowidłemtrackim w Kazanłyku)A usta twoje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCUTA JAN

  ANCUTA JAN, żył w 2 poł. XVIII w., poeta. Wiadomo, żeprzebywał w Warszawie od schyłku l. siedemdziesiątych,sekretarzował litew. Komisji Skarbu 1789 i konfederacji sejmowej1788-90, podpisał akces do powstania 1794. Utwory A.,nie druk. współcześnie, krążyły w bezim. odpisach, toteż jegokonto autorskie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAPEST

  ANAPEST, w —» wierszu sylabotonicznym stopa trzysylabowaz ostatnią akcentowaną _ _ _, mająca bardzo nieliczne odpowiednikiw zestrojach akcentowych polszczyzny (—»akcent),np. co za krzyk; i ten las. Z tego powodu tok anapestycznywykazuje przewagę —» cezur nad dierezami, a pierwsza sylabawersu jest zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  Średniowieczny kosmopolityzm eur., posługiwanie się łaciną, studia Polakówna zagr. uniwersytetach, kontakty osobiste powodowałyliczne zapożyczenia i wpływy w piśmiennictwie rei., filoz.i historycznym. Dzieło Geoffreya of Monmouth (Historia RegumBritanniae 1136) stanowiło dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012 Znaków /42 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKREONTYK

  ANAKREONTYK, poetycki utwór liryczny, wyrażający hedonicznąpostawę wobec życia, a więc głoszący pochwałę miłości,śpiewu, wina i biesiady, afirmujący niezawisłość jednostkiwobec dóbr materialnych i programowo odcinający się odtematów poważnych, zwł. heroicznych. Nazwa oraz odpowiadającyjej typ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /3 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKOLUT

  ANAKOLUT, konstrukcja składniowa niezgodna z ogólnieprzyjętymi normami poprawności wskutek rozchwiania więzisyntaktycznych między kolejnymi członami zdania. Pospolitaw mowie codziennej, a. często bywa wynikiem nieudolnościjęzykowej (np. Książka, która tu była wczoraj, dzisiaj jej niewidzę). W utworach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAFORA, epanafora

  ANAFORA, epanafora, powtórzenie tego samego wyrazu lubzwrotu na początku następujących po sobie jednorodnychsegmentów wypowiedzi: grup składniowych, zdań, wersów,strof, co zazwyczaj łączy się z > paralelizmem ich budowy;np.:

  Jest tylko cień kaliny,Jest sosna, która schnie,Jest płotek z krzywą wierzbą,A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANACHRONIZM JĘZYKOWY

  ANACHRONIZM JĘZYKOWY, element językowy (wyraz lubforma) w utworze lit., pochodzący z in. okresu hist. niż ten,w którym usytuowany jest świat przedstawiony utworu. Możeto być wyraz już nie używany w opisanej epoce albo jeszczenie istniejący w języku. A. spotykane są gł. w utworach hist.,w których razem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPLIFIKACJA

  AMPLIFIKACJA, obszerne, i obrazowe, najczęściej hiperboliczne(—> hiperbola), rozwinięcie jakiegoś motywu, wysokocenione w tradycyjnej retoryce, polegające na bogatymi wspaniałym wysłowieniu, umiejętnym zastosowaniu —> figurretorycznych (np. —> porównania, —> gradacji, —> peryfrazy, —>personifikacji, —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBRACH

  AMFIBRACH, w > wierszu sylabotonicznym > stopa złożonaz trzech sylab: nieakcentowanej, akcentowanej i nieakcentowanej- / - odpowiadająca najpopularniejszej obok > trochejapostaci zestroju akcentowego polszczyzny (> akcent). Łatwośćzharmonizowania układu stopowego i zestrojowegosprawia, że tok wiersza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /08.02.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt

Do góry