Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  EPINICJUM, epinicjon, epinikion

  EPINICJUM, epinicjon, epinikion, pieśń triumfalna na cześć zwycięzcy czy zwycięstwa. Wywodzi się ze starogr. liryki chóralnej, w której stanowiła odmianę —» ody; e. uprawiali Simonides z Keos i Pindar (na cześć zwycięzców igrzysk). W Polsce XVI-XVII w. gatunek poezji okolicznościowej, bliski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKA

  EPIKA, jeden z trzech podstawowych —» rodzajów lit., obejmujący wierszowane i prozaiczne gatunki narracyjne (—» narracja), których świat przedstawiony, ukształtowany najczęściej w sposób fabularny (—» fabuła), prezentowany jest pośrednio, przez —» narratora, zajmującego wobec przedstawionych treści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /7 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGRAMAT, epigram

  EPIGRAMAT, epigram, krótki i zwięzły utwór poet.; wywodzi się ze starogr. napisów wierszowanych na dziełach sztuki, budowlach, przedmiotach użytkowych i nagrobkach, spotykanych od VI w.p.n.e., składanych —» dystychem elegijnym, heksametrem, później metrum jambicznym i trocheicznym. Rozwinięty z tej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /12 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFRAZA, hyperbaton

  EPIFRAZA, hyperbaton, uzupełnienie pewnej spoistej konstrukcji zdaniowej o jeszcze jeden, dodatkowy i niespodziewany element, przez co składniowy porządek całej wypowiedzi nabiera charakteru inwersyjnego ( —» inwersja); e. sprzyja uwydatnianiu efektów zaskoczenia, semantycznego kontrastu i —» pointy;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGONIZM

  EPIGONIZM, bierne naśladownictwo i kontynuacja osiągnięć lit. przeszłości i skonwencjonalizowanych wzorów artyst. (—» konwencja lit.) w warunkach, gdy zostały one zakwestionowane, a nawet przezwyciężone przez przedstawicieli nowych tendencji twórczych. Występuje zwykle na początku i u schyłku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFORA, epistrofa

  EPIFORA, epistrofa, powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi: grup składniowych, zdań, wersów, strof, co narzuca im zazwyczaj budowę paralelną (—»paralelizm); odwrócony odpowiednik —» anafory. Np.:

  On idzie przez życie

  Jak podły kochanek

  Przez wszystkie puste...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIDEMIA. Dramat w 4 aktach

  EPIDEMIA. Dramat w 4 aktach, utwór dram. J. Narzymskiego, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1871, wyst. w Krakowie 1871, wyd. os. w Warszawie 1875. Typowa dla dramaturgii popowstaniowej mieszcz. komedia z tezą. Akcja osnuta na tle galie, „gorączki złota" ukazuje społ. niebezpieczeństwo szerzącego się zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPICEDIUM, epicedion

  EPICEDIUM, epicedion, poemat żałobny, tworzony z okazji śmierci lub pogrzebu. W przeciwieństwie do > trenu, kontynującego tradycję pieśni kultowej, e. antyczne nosiły charakter lit., co uwidocznia się w retorycznym schemacie (wstęp, pochwała zmarłego czyli laudatio, opłakiwanie czyli comploratio i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENKLITYKA

  ENKLITYKA, wyraz pozbawiony samodzielnego > akcentu (aton) i tworzący jeden zestrój akcentowy z wyrazem poprzedzającym; e. są najczęściej zaimki i partykuły, np. w zestro-jach: 'powiedz mi, 'cieszę się-, 'daj no, 'warto by-, zob. też proklityka.

  Aleksandra Okopień-Sławińska

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTUZJASTKI

  ENTUZJASTKI, grono kobiet związanych z demokr. konspiracją polit., które 1842—49 prowadziły tajną działalność kurierską (między zaborem ros. i prus.), kult.-oświat. i propagandową na rzecz akcji zbrojnej wśród ludności wiejskiej i rzemieślniczej, organizowały pomoc więźniom, zesłańcom i ich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt

Do góry