Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC

  REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC, używał wielu pseud., m. in. Ambroży Korczbok Rożek, ur. 4 II 1505 w Żurawnie pod Haliczem, zm. między 8 IX a 4 X 1569 prawdop. w Rejowcu (Chełmskie), poeta, prozaik, tłumacz, pierwszy z czołowych przedstawicieli renesansowej literatury w Polsce. Uczył się początkowo w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /11 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGIONY, kwartalnik społ.-kult.

  REGIONY, kwartalnik społ.-kult., wyd. w Warszawie od 1975 pod red. W. Myśliwskiego. Czasopismo poświęcone współcz. zjawiskom kulturowym i lit.-artyst. o genealogii plebejskiej (chłopskiej i robota.), publikuje prozę artyst. i publicyst., eseistykę na tematy socjol., kult., lit., poezję, reportaż...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFREN

  REFREN, przyśpiew, w wierszowanych utworach lirycznych wyraz, zwrot, wers lub strofa powtarzające się z mniejszą lub większą regularnością w określonych miejscach układu stroficznego. Związany genetycznie z powtarzalnością fraz muz., występuje przede wszystkim w utworach o wyrazistym rytmie, zwł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACJA W POLSCE, kwartalnik nauk.

  REFORMACJA W POLSCE, kwartalnik nauk., wyd. w Krakowie 1921-56 (z przerwą w okresie okupacji niem.), pod red. S. Kota (10 roczników), a nast. (2 roczniki powojenne) pod red. Komitetu w składzie: O. Bartel, H. Barycz, J. Szeruda. Pismo było organem Tow. do Badania Dziejów Reformacji w Polsce (zał. przez J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACJA, ruch rel.-społ. w Europie XVI w.

  REFORMACJA, ruch rel.-społ. w Europie XVI w., który doprowadził do powstania niezależnych od papiestwa kościołów protestanckich. Zalążkiem r. były średniow. ruchy społ.-rel., pneciwstawiające się zinstytucjonalizowaniu życia rel., sztywnemu dogmatyzmowi i feudalnej strukturze Kościoła, postulujące...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /7 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLEKTOR, czasopismo lit. (formalnie mies.)

  REFLEKTOR, czasopismo lit. (formalnie mies.), wyd. w Lublinie 1923-25 (łącznie 4 nry); wydawcą i red. nru 1 był W. Gralewski, nast. jako wydawca podpisywał Gralewski, jako red. K. Bielski; początkowo pismo o charakterze eklektycznym, nast. awangardowe. Prócz poetów lub. drukowali tu J. Brzękowski, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUTY, satyra A. Naruszewicza

  REDUTY, satyra A. Naruszewicza, powst. w marcu 1774, ogł. w t. 3 Dzieł 1778. Posługując się metaforą przebrań redutowych, tj. maskaradowych, demaskuje autor górne warstwy społeczeństwa warsz. jako świat złudnych pozorów; przesuwający się przez plac Zamkowy pochód „masek" charakteryzuje w serii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUTA ORDONA. Opowiadanie adiutanta

  REDUTA ORDONA. Opowiadanie adiutanta, krótki poemat opisowo-refleksyjny A. Mickiewicza, powst. wiosną 1832 w Dreźnie, dedykowany gen. J. Umińskiemu, prwdr. w Poezjach S. Garczyńskiego, Paryż 1833. Utwór pośw. jest obronie jednego z fortów Woli podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1831. Postać...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDLIŃSKI EDWARD

  REDLIŃSKI EDWARD, ur. 1 V 1940 we Frampolu pod Białymstokiem, publicysta i prozaik. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Absolwent Politechniki Warsz. i Studium Dziennikarskiego UW. Czł. redakcji „Gazety Białost.", „Kontrastów", „Nowej Wsi", „Kultury". Współpracował z radiem. W twórczości, tematycznie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALIZM, termin filoz.-estet.

  REALIZM, termin filoz.-estet. rozumiany najczęściej jako metoda ujmowania i kształtowania materiału w dziele sztuki (utworze lit.) bądź jako historycznie określony prąd (kierunek) w twórczości artyst. (literaturze); powst. w l. dwudziestych XIX w. we Francji (w Polsce stosowany już przez M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /12 451

  praca w formacie txt

Do góry