Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Dynamika systemu: ludność — gospodarka — środowisko przyrodnicze

  Geografia jest nauką o długiej tradycji. W procesie jej rozwoju ukształtowały się różne kierunki i szkoły naukowe. Jedne miały znaczenie przemijające, inne wniosły trwałe elementy do współczesnego stanu wiedzy geograficznej. Obecnie znaczenie mają przede wszystkim trzy następujące kierunki:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika ludności

  Rozmieszczenie przestrzenne i wzrost liczby ludności mają decydujące znaczenie dla zrozumienia problemów, którymi zajmuje się geografia społeczno-ekono-miczna. Człowiek bowiem jest wytwórcą dóbr i usług, a jednocześnie ich konsumentem. Rozwija powiązania wymienne i transportowe. Opracowuje i przyswaja...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalizacja

  Geografia tradycyjnie zajmuje się korzyściami porównawczymi określonych miejsc (lokalizacji) dla określonych rodzajów działalności i grup ludzi. Jakie czynni-18 + Podstawy geografii ekonomicznej w ujęciu dynamicznymki tworzą korzyści obszaru (jego wartość lokalizacyjną) i w jakim stopniu wpływają na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /5 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa i terytoria

  Długa tradycja oraz ewolucja paradygmatów geografii nadały jej zdolność do obejmowania coraz to nowych zjawisk i procesów zachodzących w różnych obszarach i odkładania innych do historii myśli geograficznej. Obecnie dyskutowana jest kwestia, jak geografia mogłaby powiększyć swój wkład w badanie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /6 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie ziemi

  Działalność gospodarcza człowieka zmienia oblicze ziemi (Haggett 1972, rozdz. 6,11,17). Szacuje się, że przed rozpowszechnieniem się ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze w przybliżeniu 1/3 powierzchni Ziemi była pokryta lasami, 1/3 zajmowały obszary polarne, górskie i pustynne, pozostałą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /6 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny jako mechanizm regulujący wymianę

  Dobra gospodarcze mają wartość i cenę wtedy, kiedy są użyteczne i rzadkie. W gospodarce wolnorynkowej ceny przyciągają na rynek dobra w takiej ilości, aby sprostać popytowi, i tylu nabywców, aby dobra te sprzedać. Popyt i podaż osiągają równowagę, gdyż pozostają w relacji przeciwnej do cen. Podaż...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta

  Miasta są obszarami o najwyższej koncentracji ludności i działalności, a wraz z tym problemów gospodarczych, społecznych, kulturowych, technicznych, przyrodniczych i administracyjno-politycznych. Takie nagromadzenie problemów sprawia, że miasto jest bardzo interesującym, ale zarazem trudnym przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /13 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobilność i substytucja czynników rozwoju

  Efektywne wykorzystanie czynników rozwoju może wymagać ich przemieszczania w przestrzeni. Poszczególne czynniki charakteryzują się niejednakową zdolnością do przemieszczeń, tj. niejednakową mobilnością. Niektóre z nich są całkowicie immobilne, np. tereny budowlane i ziemia przeznaczona pod uprawę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regiony ekonomiczne

  Termin region (Dziewoński 1967) jest używany powszechnie, praktycznie we wszystkich językach i krajach, w trzech różnych, lecz wzajemnie powiązanych znaczeniach, odpowiadających trzem różnym pojęciom części obszaru. Rozróżnia się mianowicie: 1) region jako narzędzie badania, 2) region jako przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /10 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury preferencji. Decyzje

  Przestrzenne zagospodarowanie terytoriów' kształtuje się pod wpływem preferencji ludzi, przedsiębiorstw, rządówr i organizacji międzynarodowych. Przez preferencje będziemy rozumieć zestaw ocen dotyczących użyteczności dóbr lub siły odczuwania potrzeb. Wpływ preferencji wzrasta wrraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /5 499

  praca w formacie txt

Do góry