Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  HUNTZIGER CHARLES (1880-1941) - generał

  Francuski oficer, absolwent szkoły wojskowej w Saint-Cyr, w latach 1902-14 służył w wojskach kolo­nialnych na Madagaskarze i w Sene­galu. W czasie I wojny światowej pracował w sztabach alianckich. W 1938 r. wszedł w skład Najwyż­szej Rady Wojennej. W 1940 r., w czasie wojny niemiecko-francu-skiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMP - kryptonim

  Nazwa powietrznej trasy prowadzą­cej z doliny Brahmaputry w Indiach do Kunmingu w Chinach, którą latały samoloty transportowe ze sprzętem dla wojsk chińskich dowo­dzonych przez *Czang Kai-szeka. W kwietniu 1944 r. tą trasą prze­rzucono z Chin do Indii 18 tys. żołnierzy chińskich, którzy mieli wziąć...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMMEL (Sd Kfz 165) - działo samobieżne

  Niemiecka haubica samobieżna skonstruowana na podstawie za­mówienia Urzędu Uzbrojenia (Waffenamt). Początkowo plano­wano zamontowanie na podwoziu z części *PzKpfw III i IV haubicę kal. 105 mm, jednakże 25 lipca 1943 r. zapadła decyzja o wykorzy­staniu haubicy kal. 150 mm. Proto­typ przedstawiono Adolfowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HULL CORDELL (1871-1955) - polityk

  Amerykański prawnik, senator od 1930 r., w 1933 r. objął urząd sekre­tarza stanu (ministra spraw zagra­nicznych). Przede wszystkim starał się utrzymywać dobre stosunki z państwami Ameryki Południowej (Good Neighbour Policy) i nie dostrzegał oznak narastającego kryzysu na Dalekim Wschodzie. W 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUDSON, Lockheed - samolot

  Amerykański samolot bombowo--rozpoznawczy zbudowany jako transportowiec na zamówienie rzą­du brytyjskiego. Prototyp oblatano 10 grudnia 1938 r., a seryjna pro­dukcja rozpoczęła się w 1939 r. Hudson /, napędzany dwoma sil­nikami Wright GR-1820-G-102A Cyclone o mocy 1000 KM każdy, rozpoczął służbę w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOTH HERMANN (1885-1971) - generał

  Oficer armii niemieckiej od 1905 r., w 1938 r. objął dowodzenie XV kor­pusem armijnym (zmotoryzowa­nym), który w czasie walk w Pol­sce w 1939 r. wchodził w skład 10 armii. W kampanii zachodniej w 1940 r. dowodził nadal tym kor­pusem, a następnie XXXIX korpu­sem pancernym w składzie 4 armii. W końcu 1940 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOTCHKISS H-39 - czołg

  Francuski czołg będący wersją roz­wojową czołgu *H-35, wyposażony w nowy silnik i działo kal. 37 mm z długą lufą. Po 1940 r. Niemcy używali tych czołgów, oznaczo­nych PzKpfw H-39 7350, na fron­cie wschodnim i w rejonie Morza Śródziemnego. Znalazły się rów­nież w wyposażeniu wojsk Wolnej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOTCHKISS H-35 - czołg

  Francuski czołg, przeznaczony do wsparcia kawalerii, powstał w za­kładach Hotchkiss w 1936 r. Do­wództwo piechoty początkowo od­mawiało przyjęcia go, uznając, że jest nieodpowiedni do współdziała­nia z tym rodzajem wojsk, ale osta­tecznie w 1937 r. zdecydowało się wprowadzić go do uzbrojenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORTON MAX (1883-1951) - admirał

  Brytyjski oficer, doświadczony ma­rynarz floty podwodnej z okresu I wojny światowej, we wrześniu 1939 r. dowodził flotą rezerwową *Royal Navy. W 1941 r. został pro­mowany do stopnia admirała, a w li­stopadzie 1942 r. zastąpił Percy'ego Noble'a na stanowisku głównodo­wodzącego Western Approaches...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORTHY de NAGYBANYA MIKLÓS (1868-1957) - admirał

  Węgierski oficer, dowódca floty au-stro-węgierskiej w czasie I wojny światowej, w 1919 r. zorganizował oddziały wojskowe do walki z Wę­gierską Republiką Rad. W 1920 r. objął urząd regenta, stając się fak­tycznym dyktatorem Węgier. Próbo­wał przeciwstawiać się presji nie­mieckiej, nasilającej się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt

Do góry