Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  THOMMEE WIKTOR (1881-1962) - generał

  Polski oficer, absolwent szkoły ofi­cerskiej w Petersburgu, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i l wojnie światowej. Po wybuchu rewolucji w Rosji przeszedł do 4 Dy­wizji Strzelców Polskich gen. Lucja­na Żeligowskiego i wraz z nią wrócił do kraju. Brał udział w wojnie pol­sko-bolszewickiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMINAL - kryptonim

  Kryptonim konferencji Sprzymie­rzonych w Poczdamie w dniach 17 lutego-2 sierpnia 1945 r. Była to najdłuższa i ostatnia konferencja, w której wzięli udział szefowie państw i rządów mocarstw sprzy­mierzonych: Winston *Churchill (od 28 lipca nowy premier rządu brytyjskiego Clement *Attlee), Józef *Stalin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAUCHI HISAICHI (1879-1945) - marszałek

  Syn premiera Japonii, w latach 1936-37 był ministrem wojny w ga­binecie premiera Hirotaki Kokicgo. Po upadku rządu w lutym 1937 r., objął stanowisko generalnego in­spektora wyszkolenia wojskowego. Od sierpnia tego roku dowodził ja­pońskimi wojskami w północnych Chinach. W listopadzie 1941 r. ob­jął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TENNESSEE - okręt

  Pancernik amerykański zwodowa­ny 20 listopada 1919 r., rozpoczął służbę 3 czerwca 1920 r. i rok później dołączył do Floty Pacyfi­ku. Podczas japońskiego ataku na *Pearl Harbor 7 grudnia 1941 r. trafiły go dwie bomby, gdy stał przy nabrzeżu F-6 obok pancernika West Virginia, a następnie płonący olej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPEST, Hawker - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski, po­wstał w wyniku zmian, jakie głów­ny konstruktor zakładów Hawker Aircraft Co. Ltd., Sydney Camm, wprowadził do myśliwca *Typhoon Mk 1. Nowa konstrukcja skrzydeł wymagała przesunięcia zbornika pa­liwa do kadłuba i zmiany konstruk­cji kadłuba. Projektant przewidział...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEDDER ARTHUR (1890-1967) - generał

  Brytyjski strateg i dowódca lotni­czych sił Sprzymierzonych, w chwi­li wybuchu II wojny światowej był dyrektorem generalnym ds. badań i rozwoju w brytyjskim Minister­stwie Lotnictwa. W maju 1941 r. ob­jął stanowisko głównodowodzącego (po krótkim okresie sprawowania funkcji zastępcy) lotnictwa w akwe­nie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TASK FORCE 58 - zespół operacyjny

  Główny amerykański zespół uderze­niowy dowodzony przez kontradm. Marca *Mitschera (nazwany TF 38 po przemianowaniu V floty na III flotę pod dowództwem wiceadm. Williama *Halseya), utworzony w marcu 1943 r. W styczniu 1944 r. składał się z 4 grup operacyjnych (task groups), których trzon stano­wiło 12...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TASK FORCE 57 - zespół operacyjny

  Zespół operacyjny pod dowódz­twem adm. Bruce'a Frasera, w którego skład weszły okręty z brytyjskiej Floty Pacyfiku (Task Force 112 i Fleet Train - zespołu na­prawczego i zaopatrzeniowego, oraz Task Force 113), działał na wodach Oceanu Spokojnego od marca do sierpnia 1945 r. jako część amery­kańskiej V...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARENT - bitwa 1940 r.

  Baza włoskiej marynarki wojennej, 11 listopada 1940 r. stała się obiek­tem ataku brytyjskich samolotów torpedowych startujących z pokła­dów lotniskowców. Uderzenie za­planował głównodowodzący Floty Śródziemnomorskiej adm. Andrew *Cunningham, przewidując dokonanie nalotu w rocznicę bitwy pod Trafalgarem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALLBOY - bomba lotnicza

  Brytyjska bomba lotnicza, jedna z najcięższych używanych w II woj­nie światowej, ważyła 5430 kg. Skonstruowana przez Barnesa *Wal-lisa jako mniejsza wersja najcięższej bomby * Grand Slam(10 955 kg), po raz pierwszy została użyta w czerw­cu 1944 r. Do końca wojny dywizjon specjalnie przygotowanych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt

Do góry