Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  X - miniaturowe okręty podwodne

  Brytyjskie miniaturowe okręty podwodne zaprojektowane przez kmdr. Cromwella H. Varleya w pry­watnej stoczni w pobliżu Southamp-ton. Jego plany, ulepszone przez adm. Maxa *Hortona i kmdr. God-freya Herberta (który projektował jednostki tego typu już w latach 1909-12), dały początek serii okrę­tów X...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK RADZIECKI 1943-45

  Po zerwaniu przez rząd radziecki sto­sunków dyplomatycznych z rządem polskim (nota z 24 kwietnia 1943 r.) władze ZSRR wyraziły zgodę (8 ma­ja) na propozycję komunistycznego Związku Patriotów Polskich w spra­wie sformowania polskiej jednostki. 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Ko­ściuszki (dowódca gen. Zygmunt...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /5 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLISKI WSCHÓD 1940-45

  Zalążkiem Annii Polskiej na Wschodzie była Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (dowódca płk Stanisław Kopański) formowana od czerwca 1940 r. w okolicach miasta Homs w Syrii, która była wówczas terytorium mandatowym Francji. Brygada miała zasilić francuską Annie Lewantu. Po upadku Francji na rozkaz...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK RADZIECKI 1941-42

  Na mocy umów zawartych przez rząd polski z rządem radzieckim 30 lipca i 14 sierpnia 1941 r., przy­stąpiono do formowania w okręgu orenburskim Armii Polskiej w ZSRR. Stan liczebny rósł szybko: 15 paź­dziernika było już 38 273 żołnierzy (a także 1747 kobiet i dzieci oraz 1103 mężczyzn nie przyjętych do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA BRYTANIA 1939-45

  Wobec załamywania się Francji pre­mier Władysław Sikorski zawarł ust­ne porozumienie z premierem Win-stonem Churchillem w sprawie prze­niesienia polskiego wojska i władz na terytorium Wielkiej Brytanii. Z Fran­cji ewakuowano 19 451 żołnierzy oraz ok. 3 tys. osób cywilnych; łącz­nie na terytorium...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /5 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJSKO POLSKIE 1939-45

  Siły zbrojne Rzeczypospolitej po­wstały w 1918 r. Pod względem organizacyjnym dzieliły się na woj­ska lądowe i marynarkę wojenną dysponujące własnym lotnictwem. Działaniami wojennymi kierował Naczelny Wódz (marsz. Edward *Śmigły-Rydz) przy pomocy Sztabu Głównego i dowódców rodzajów wojsk;...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /10 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJENNO-WOZDUSZNYJE SIŁY - siły powietrzne Związku Radzieckiego

  Radziecka doktryna wojenna wyzna­czała siłom powietrznym rolę wspar­cia, osłony i rozpoznania na rzecz wojsk lądowych. Z tego względu lot­nictwo bombowe stanowiło mniej­szość w siłach powietrznych (ok. 45% w całości lotnictwa, 31% w za­chodnich okręgach), nie podejmo­wano na większą skalę produkcji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /5 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

  W chwili przystąpienia do wojny 10 czerwca 1941 r. liczyły 1 678 tys. żołnierzy w 72 dywizjach (w tym m.in. 43 piechoty, 5 górskich, 3 pan­cerne, 3 szybkie), z których poważną część miała niepełną wartość bojową; stany dywizji były niepełne, żołnierze w większości źle wyszkoleni, brako­wało...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOCHY - działania wojenne 1943-45

  Po opanowaniu Sycylii w sierpniu 1943 r. wojska Sprzymierzonych przystąpiły do inwazji na Półwysep Apeniński. Plan opracowany w lip­cu 1943 r. pod bezpośrednim kie­rownictwem dowódcy 15 Grupy Ar­mii gen. Harolda *Alexandra prze­widywał lądowanie w listopadzie 1943 r. brytyjskiej 8 armii (dowód­ca gen...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁASOW ANDRIEJ (1900-1945) - generał

  Żołnierz Armii Czerwonej od 1919 r., uważany za jednego z naj­zdolniejszych dowódców, w 1930 r. wstąpił do partii komunistycznej. W latach 1938-39 był w Chinach szefem sztabu gen. A. Czerepanowa - doradcy *Czang Kai-szeka. Po po­wrocie do ZSRR w listopadzie 1939 r. objął dowodzenie 99 dywizją w Kijowskim...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /marmolada Dodano /02.03.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt

Do góry