Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zasilanie rzek. Typy reżimów rzecznych

  Rzeki mogą być zasilane wodami podziemnymi, wodami spływającymi powierzchniowo, opadami oraz wodami pochodzącymi z topniejącego śniegu i lodowców oraz wodami jezior i bagien. Na zasilanie rzek mają przede wszystkim wpływ warunki klimatyczne oraz budowa geologiczna, rzeźba terenu i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy rzeczne, dorzecza i zlewiska

  Woda płynąca grawitacyjnie po powierzchni ziemi zgodnie z nachyleniem

  terenu w wyraźnie zaznaczonym korycie to rzeka. Ogół rzek płynących na

  określonym obszarze nazywamy siecią rzeczną. Tworzą ją skomplikowane

  układy, w których można wyróżnić:

  rzekę główną - czyli rzekę uchodzącą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka źródeł

  Źródło to naturalny, samoczynny, skoncentrowany w jednym miejscu wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu. Miejsce jego powstania zależy od budowy geologicznej i rzeźby terenu. W przyrodzie występuje wiele różnorodnych typów źródeł, które można pogrupować, biorąc za podstawę następujące...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /27.05.2011 Znaków /3 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wód podziemnych

  Wody wypełniające pory i pęknięcia w skałach, znajdujące się pod po­wierzchnią terenu, nazywamy wodami podziemnymi. Szczególne znaczenie dla gromadzenia się i przemieszczania wód podziemnych ma przepuszczal­ność skał i układ warstw skalnych.

  Wsiąkająca w powierzchnię terenu woda opadowa wypełnia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans wodny

  Straty wody w wyniku parowania są w skali świata równoważone opa­dami atmosferycznymi. Zestawienie zysków i strat wody na określonym obszarze w ciągu roku nazywamy bilansem wodnym.

  W przypadku obszarów morskich bilans wodny jest prosty. W ciągu roku ocean światowy otrzymuje w postaci opadów 411 600 km3 wody...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg wody w przyrodzie

  Przyjmuje się, że całkowita masa wody na Ziemi jest niezmienna, lecz podlega ciągłej przemianie stanów skupienia. Stały obieg wody między sta­nami skupienia, powodowany zmianami temperatury i siłą ciężkości, nazy­wamy cyklem hydrologicznym. Cykl hydrologiczny obejmuje:

  • parowanie z powierzchni...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postacie wody na Ziemi

  Wody występujące na Ziemi tworzą hydrosferę, czyli wodną powłokę Ziemi. W skład hydrosfery wchodzą wody skupione w morzach i oceanach, lądowe wody powierzchniowe i podziemne, wody uwięzione w lodowcach oraz woda w atmosferze i biosferze. Oszacowano, że zasoby wodne na Ziemi wynoszą ok. 1385 min km3, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewidywanie pogody

  Obserwacje (pomiary) meteorologiczne prowadzone według ustalonych, jednolitych zasad oraz informacje dostarczane przez satelity meteorologiczne są podstawą opracowywania map synoptycznych (map pogody) i progno­zowania pogody. Treść map synoptycznych stanowią wszystkie składniki pogody oraz występujące nad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefy klimatyczne na Ziemi

  Wymienione w poprzednim rozdziale czynniki kształtujące klimat spowodowały zróżnicowanie wysokości temperatur i opadów oraz ich spe- cyficzny rozkład w ciągu roku na różnych obszarach Ziemi. Pozwoliło to wydzielić strefy klimatyczne, a w ich obrębie typy klimatów.

  • Strefa klimatów równikowych -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogoda a klimat

  Pogoda to ogół fizycznych zjawisk, którym podlega troposfera nad danym obszarem w określonym czasie. Składnikami pogody są: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wiatr (kierunek i siła), wilgotność powie­trza, zachmurzenie nieba, opady, nasłonecznienie. Pogoda zmienia się w czasie, dlatego o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011 Znaków /3 730

  praca w formacie txt

Do góry