Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Bezwzględny i względny wiek Ziemi

  Ziemia jako planeta istnieje prawdopodobnie ok. 5-6 miliardów lat. Powstała z chmury pyłu krążącej wokół Słońca, z której tworzyły się różnej wielkości bryły, łączące się w końcowej fazie tworzenia planety w jedną ca­łość - kulę. Pozostałością po tym okresie są meteoryty, których wiek...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoża minerałów i skał

  Złożem mineralnym nazywany naturalne nagromadzenie użytecznych

  minerałów lub skał w ilości nadającej się do eksploatacji. Złoża powstają

  w wyniku różnorodnych procesów geologicznych.Ze względu na sposób

  powstawania wyróżniamy złoża pochodzenia:

  magmowego - tworzące się w czasie krzepnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skały przeobrażone

  Skały przeobrażone, zwane inaczej metamorficznymi, powstały w wyniku przekształcania skał magmowych lub osadowych. W przypadku gdy prze­obrażenie następuje pod wpływem wysokiej temperatury wynikającej z są­siedztwa ogniska magmy, mamy do czynienia z metamorfizmem kontak­towym. Jeśli przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skały osadowe

  Skały osadowe mogą powstawać w bardzo różnorodnych warunkach, w wyniku działania różnych procesów. Ze względu na odmienny sposób powstawania, skały osadowe dzielimy na trzy grupy:

  • okruchowe - powstające z okruchów skał starszych (już istniejących) mszczonych przez procesy zewnętrzne. W pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skały magmowe

  Skały magmowe powstają w wyniku krzepnięcia magmy, czyli gorącego stopu krzemianów występującego w płaszczu górnym i lokalnie w skorupie ziemskiej. W magmie znajdują się również gazy - dwutlenek węgla, chlor, para wodna. Magma po wydostaniu się na powierzchnię Ziemi pozbawiona jest większości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minerały i skały

  Skorupa ziemska zbudowana jest z minerałów wchodzących w skład skał. Minerały to związki chemiczne lub pierwiastki o jednorodnej budowie fizycznej, powstające w skorupie ziemskiej w wyniku działania procesów geologicznych. Minerał jest ciałem stałym o krystalicznej budowie, tzn. ato­mach lub jonach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria płyt litosfery

  Sztywna warstwa litosfery nie jest jednolita, uległa pionowym spękaniom, które podzieliły jąna kilkanaście kier zwanych płytami litosfery. Pęknięcia litosfery zostały spowodowane przemieszczaniem się materii w obrębie płaszcza Ziemi. Ogrzana na dużej głębokości magma unosi się pionowo i w górnej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi

  Przesuwając się od powierzchni Ziemi w kierunku jej jądra, notowane są wyraźne zmiany temperatury i ciśnienia.

  Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest przez Słońce, co decyduje o zróżni­cowaniu termicznym powierzchni w zależności od szerokości geograficz­nej. Dobowe zmiany temperatur wywołane tym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa wnętrza Ziemi

  Wnętrze Ziemi, ze względu na wysoką temperaturę, jest niedostępne do prowadzenia bezpośrednich badań. Dlatego wiedzę o budowie Ziemi zdobywa się metodami pośrednimi, głównie metodą sejsmiczną. Polega ona na śle­dzeniu rozchodzenia się fal sejsmicznych powstających w czasie trzęsień ziemi lub...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

  Prąd morski przypomina ogromną rzekę płynącą w powierzchniowych wodach oceanów i mórz. Główną przyczyną powstawania prądów powierzch­niowych są stałe wiatry. Poza nimi ruch wody morskiej może być spowo­dowany różnicą gęstości wody wynikającą z różnic temperatury i zasolenia. Prądy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /7 218

  praca w formacie txt

Do góry