Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy epejrogeniczne - lądotwórcze

  Ruchy epejrogeniczne to powolne pionowe ruchy skorupy ziemskiej obejmujące duże obszary. W ich wyniku całe kontynenty lub morza ulegają wydźwiganiu i obniżaniu bez istotnych deformacji wewnętrznych. O istnieniu ruchów epejrogenicznych świadczą bardzo grube pokłady skał, które po­wstawały w płytkich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy warstw skalnych

  Spotykane obecnie układy skał w większości nie odpowiadają pierwotne­mu położeniu, które zostało zmodyfikowane przez różnorodne procesy geo­logiczne. Wzajemne ułożenie skał, w szczególności ich warstw, to tektonika.

  Skały, szczególnie osadowe, ułożone są w warstwach. Warstwa to jed­nolity typ...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy górotwórcze - orogeniczne

  Ruchy górotwórcze to długotrwały, liczący miliony lat, proces prowadzący do powstawania łańcuchów górskich. Używany, zamiennie z górotwórczością, termin orogeneza rozumieć należy jako proces fałdowania, nasuwania, me-tamorfizmu i wypiętrzenia górotworu. Terminu orogeneza używa się rów­nież dla...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzęsienia ziemi

  Trzęsieniem ziemi nazywamy drgania skompy ziemskiej, obserwowane na jej powierzchni, wywołane czynnikami wewnętrznymi. W zależności od przyczyny powodującej drgania wyróżniamy trzęsienia ziemi:

  • tektoniczne - spowodowane przesunięciem się mas skalnych w skoru­pie ziemskiej. Trzęsienia tego typu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska wulkaniczne

  Wulkanizmem nazywamy zjawiska związane z wydobywaniem się mag­my i towarzyszących jej gazów na powierzchnię ziemi. Lawa wulkaniczna składa się z tlenków krzemu, glinu, glinokrzemianów i gazów, a jej temperatura dochodzi do 1400°C. W zależności od zawartości krzemionki, lawy dzielimy na kwaśne - bogate w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska plutoniczne

  Plutonizm to przemieszczanie się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez jej wydostania się ponad powierzchnię. Gorąca magma przesuwa się w zastygłych już skałach litosfery w kierunku powierzchni ziemi. Wciskając się między skały, tworzy intruzje, które mogą mieć różne rozmiary i kształty. Intruzjami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzne procesy geologiczne

  Zarówno powierzchnia skorupy ziemskiej, jak i jej wnętrze ulegają cią­głym zmianom, które są rezultatem działania złożonych procesów geolo­gicznych. Jeśli przyczyny procesów tkwią w litosferze lub głębszych war­stwach Ziemi, nazywamy je procesami endogenicznymi (wewnętrznymi). Zaliczamy do nich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi

  Era prekambryjska jest najstarszą i najdłuższą erą w dziejach Ziemi. Wtedy powstała skorupa ziemska, pierwotna atmosfera i hydrosfera. W krze­pnącej skorupie jako pierwsze powstały skały magmowe - granity, gabra i porfiry, które później uległy przeobrażeniu w gnejsy, kwarcyty, łupki krysta­liczne. Ze...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dziejów Ziemi na ery i okresy

  Wyniki badań bezwzględnego i względnego wieku skał były podstawą podziału dziejów Ziemi na jednostki czasu geologicznego. Najdłuższymi jednostkami są ery geologiczne wydzielone na podstawie wielkich mchów skompy ziemskiej lub radykalnych zmian w świecie organicznym. Nazwy er zaczerpnięto z języka...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania bezwzględnego i względnego wieku skał

  Określenie bezwzględnego i względnego wieku skał dokonywane jest na podstawie wielu metod badawczych. Wiek bezwzględny określamy za pomocą pierwiastków promieniotwórczych, które ulegają rozpadowi w okre­ślonym czasie, w którym połowa jego atomów przekształca się w inny pier­wiastek. Jest to tzw. okres...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 807

  praca w formacie txt

Do góry