Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Akumulacyjna działalność rzek

  Akumulacja materiału transportowanego przez rzekę następuje w wyniku zmniejszenia prędkości płynącej wody - rzeka traci siłę nośną. Materiał osadzany przez rzekę to aluwia, które mogą być składowane w korycie lub w ujściu rzeki. W wyniku akumulacji rzecznej powstają:

  mielizny korytowe -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erozja rzeczna

  Wywołany siłą ciężkości ruch wody w rzece sprawia, że transportowa­ny przez nią materiał niszczy powierzchnię ziemi. Ze względu na różno­rodny przebieg i skutki niszczenia, erozję rzeczną dzielimy na: wgłębną (denną), wsteczną i boczną.

  Erozja wgłębna (denna) polega na pogłębianiu koryta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transportująca działalność rzek

  Woda płynąca przemieszcza bardzo dużo rozdrobnionego materiału, np. Wisła w ciągu roku ok. 1,5 min ton. W zależności od spadku rzeki oraz wielkości przenoszonych okruchów transport materiału może odbywać się w różny sposób. Wyróżniamy trzy rodzaje transportu rzecznego:

  • trakcję - czyli toczenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność wód płynących

  Wody płynące po powierzchni ziemi są bardzo ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym. Już wody opadowe, spływając strugami po stoku, żłobią bruzdy erozyjne, lecz znacznie większe znaczenie dla rozwoju rzeźby mają stale płynące rzeki. Ich rzeźbotwórcza działalność polega na erozji, tj. nisz­czeniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne rodzaje pustyń

  Pustynie są obszarami, na których rzeźbotwórcza działalność wiatru jest najlepiej widoczna. Ze względu na rodzaj podłoża wyróżniamy pusty­nie:

  kamienistą (hamada) - całkowicie pozbawioną drobnego materiału skalnego, wywianego przez wiatr. Tworzą ją nagie, lite skały, których powierzchnia bywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeźbotwórcza działalność wiatru

  Rzeźbotwórcza działalność wiatru zachodzi przede wszystkim na obsza­rach suchych i pozbawionych szaty roślinnej, ponieważ zarówno wilgoć, jak i pokrywa roślinna uniemożliwiają przenoszenie przez wiatr drobnych czą­stek mineralnych. Wiatr jako czynnik rzeźbotwórczy może niszczyć po­wierzchnię ziemi -...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grawitacyjne ruchy masowe

  Zalegające na powierzchni ziemi luźne skały oraz zwietrzelina mogą w pewnych sytuacjach być przemieszczane. Warunki takie zachodzą na na­chylonych powierzchniach - stokach, gdzie luźny materiał znajduje się pod wpływem działania siły ciężkości. Do jego przesunięcia w dół - tj. grawita­cyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawiska krasowe

  Zjawiska krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody po­wierzchniowe i podziemne. Chemiczne działanie wody na skały zachodzi wskutek reakcji dwutlenku węgla znajdującego się w wodzie z węglanem wapnia, co w efekcie daje kwaśny węglan wapnia Ca(HC03)2 - związek bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wietrzenie skał

  Wietrzenie zachodzące w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej jest procesem wyjściowym, przygotowującym i ułatwiającym działanie wszystkich zewnętrznych procesów geologicznych. Wietrzeniem nazywamy-mechaniczny rozpad i chemiczny rozkład skał, zachodzący pod wpływem działania atmosfery, hydrosfery i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izostazja

  Utrzymanie równowagi grawitacyjnej mas skalnych w skorupie ziemskiej jest możliwe dzięki plastyczności astenosfery. Poszczególne fragmenty sko­rupy ziemskiej, stanowiące wyodrębnione całości, są bardziej zagłębione w astenosferze gdy maj ą większą masę, natomiast gdy ich ciężar jest mniej­szy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 779

  praca w formacie txt

Do góry